2 Chronicles 20:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֙תֶר֙Now the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֣יof the actsNoun
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭ,יְהוֹשָׁפָ֔טof JehoshaphatNoun
7223 [e]hā-ri-šō-nîmהָרִאשֹׁנִ֖יםfirstAdj
314 [e]wə-hā-’a-ḥă-rō-nîm;וְהָאַחֲרֹנִ֑יםand lastAdj
2005 [e]hin-nāmהִנָּ֣םbeholdAdv
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֗ים[are] they writtenVerb
1697 [e]bə-ḏiḇ-rêבְּדִבְרֵי֙in the annalsNoun
3058 [e]yê-hūיֵה֣וּאof JehuNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
2607 [e]ḥă-nā-nî,חֲנָ֔נִיof HananiNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwhoPrt
5927 [e]hō-‘ă-lāh,הֹֽעֲלָ֔ה[is] mentionedVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֖פֶרthe bookNoun
4428 [e]mal-ḵêמַלְכֵ֥יof the KingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֙תֶר֙ דִּבְרֵ֣י יְהֹושָׁפָ֔ט הָרִאשֹׁנִ֖ים וְהָאַחֲרֹנִ֑ים הִנָּ֣ם כְּתוּבִ֗ים בְּדִבְרֵי֙ יֵה֣וּא בֶן־חֲנָ֔נִי אֲשֶׁ֣ר הֹֽעֲלָ֔ה עַל־סֵ֖פֶר מַלְכֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

דברי הימים ב 20:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי יהושפט הראשנים והאחרנים הנם כתובים בדברי יהוא בן־חנני אשר העלה על־ספר מלכי ישראל׃

Links
2 Chronicles 20:342 Chronicles 20:34 Text Analysis2 Chronicles 20:34 Interlinear2 Chronicles 20:34 Multilingual2 Chronicles 20:34 TSK2 Chronicles 20:34 Cross References2 Chronicles 20:34 Bible Hub2 Chronicles 20:34 Biblia Paralela2 Chronicles 20:34 Chinese Bible2 Chronicles 20:34 French Bible2 Chronicles 20:34 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:33
Top of Page
Top of Page