2 Chronicles 25:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6256 [e]ū-mê-‘êṯ,וּמֵעֵ֗תNow after the timeNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5493 [e]sārסָ֤רdid turn awayVerb
558 [e]’ă-maṣ-yā-hūאֲמַצְיָ֙הוּ֙that AmaziahNoun
310 [e]mê-’a-ḥă-rêמֵאַחֲרֵ֣יfrom followingAdv
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
7194 [e]way-yiq-šə-rūוַיִּקְשְׁר֨וּand they madeVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָ֥יוagainstPrep
7195 [e]qe-šerקֶ֛שֶׁרa conspiracy himNoun
3389 [e]bî-rū-šā-limבִּירוּשָׁלִַ֖םin JerusalemNoun
5127 [e]way-yā-nāsוַיָּ֣נָסand he fledVerb
3923 [e]lā-ḵî-šāh;לָכִ֑ישָׁהto LachishNoun
7971 [e]way-yiš-lə-ḥūוַיִּשְׁלְח֤וּbut they sentVerb
310 [e]’a-ḥă-rāwאַחֲרָיו֙afterAdv
3923 [e]lā-ḵî-šāh,לָכִ֔ישָׁהto Lachish himNoun
4191 [e]way-mî-ṯu-hūוַיְמִיתֻ֖הוּand slew himVerb
8033 [e]šām.שָֽׁם׃thereAdv
Hebrew Texts
דברי הימים ב 25:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמֵעֵ֗ת אֲשֶׁר־סָ֤ר אֲמַצְיָ֙הוּ֙ מֵאַחֲרֵ֣י יְהוָ֔ה וַיִּקְשְׁר֨וּ עָלָ֥יו קֶ֛שֶׁר בִּירוּשָׁלִַ֖ם וַיָּ֣נָס לָכִ֑ישָׁה וַיִּשְׁלְח֤וּ אַחֲרָיו֙ לָכִ֔ישָׁה וַיְמִיתֻ֖הוּ שָֽׁם׃

דברי הימים ב 25:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומעת אשר־סר אמציהו מאחרי יהוה ויקשרו עליו קשר בירושלם וינס לכישה וישלחו אחריו לכישה וימיתהו שם׃

Links
2 Chronicles 25:272 Chronicles 25:27 Text Analysis2 Chronicles 25:27 Interlinear2 Chronicles 25:27 Multilingual2 Chronicles 25:27 TSK2 Chronicles 25:27 Cross References2 Chronicles 25:27 Bible Hub2 Chronicles 25:27 Biblia Paralela2 Chronicles 25:27 Chinese Bible2 Chronicles 25:27 French Bible2 Chronicles 25:27 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 25:26
Top of Page
Top of Page