2 Chronicles 25:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1121 [e]bə-nê-hemבְּנֵיהֶ֖םtheir childrenNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
4191 [e]hê-mîṯ;הֵמִ֑יתdo But he slewVerb
3588 [e]כִּ֣יforConj
3789 [e]ḵak-kā-ṯūḇכַכָּת֣וּב[it is] as writtenVerb
8451 [e]bat-tō-w-rāhבַּתּוֹרָ֡הin the lawNoun
5612 [e]bə-sê-p̄erבְּסֵ֣פֶרin the bookNoun
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁה֩of MosesNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־wherePrt
6680 [e]ṣiw-wāhצִוָּ֨הcommandedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הthe LORDNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
4191 [e]yā-mū-ṯūיָמ֨וּתוּdo dieVerb
1 [e]’ā-ḇō-wṯאָב֤וֹתThe fathersNoun
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
1121 [e]bā-nîmבָּנִים֙sonsNoun
1121 [e]ū-ḇā-nîmוּבָנִים֙and shall the childrenNoun
3808 [e]lō-לֹא־neitherAdv
4191 [e]yā-mū-ṯūיָמ֣וּתוּdieVerb
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
1 [e]’ā-ḇō-wṯ,אָב֔וֹתthe fathersNoun
3588 [e]כִּ֛יforConj
376 [e]’îšאִ֥ישׁevery manNoun
2399 [e]bə-ḥeṭ-’ōwבְּחֶטְא֖וֹfor his own sinNoun
4191 [e]yā-mū-ṯū.יָמֽוּתוּ׃shall dieVerb
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 25:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־בְּנֵיהֶ֖ם לֹ֣א הֵמִ֑ית כִּ֣י כַכָּת֣וּב בַּתֹּורָ֡ה בְּסֵ֣פֶר מֹשֶׁה֩ אֲשֶׁר־צִוָּ֨ה יְהוָ֜ה לֵאמֹ֗ר לֹא־יָמ֨וּתוּ אָבֹ֤ות עַל־בָּנִים֙ וּבָנִים֙ לֹא־יָמ֣וּתוּ עַל־אָבֹ֔ות כִּ֛י אִ֥ישׁ בְּחֶטְאֹ֖ו יָמֽוּתוּ׃ פ

דברי הימים ב 25:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־בניהם לא המית כי ככתוב בתורה בספר משה אשר־צוה יהוה לאמר לא־ימותו אבות על־בנים ובנים לא־ימותו על־אבות כי איש בחטאו ימותו׃ פ

Links
2 Chronicles 25:42 Chronicles 25:4 Text Analysis2 Chronicles 25:4 Interlinear2 Chronicles 25:4 Multilingual2 Chronicles 25:4 TSK2 Chronicles 25:4 Cross References2 Chronicles 25:4 Bible Hub2 Chronicles 25:4 Biblia Paralela2 Chronicles 25:4 Chinese Bible2 Chronicles 25:4 French Bible2 Chronicles 25:4 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 25:3
Top of Page
Top of Page