2 Chronicles 25:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6908 [e]way-yiq-bōṣוַיִּקְבֹּ֤ץand assembledVerb
558 [e]’ă-maṣ-yā-hūאֲמַצְיָ֙הוּ֙Moreover AmaziahNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הJudahNoun
5975 [e]way-ya-‘ă-mî-ḏêmוַיַּֽעֲמִידֵ֣םand madeVerb
1004 [e]lə-ḇêṯ-לְבֵית־according to the housesNoun
1 [e]’ā-ḇō-wṯ,אָב֗וֹת[their] of fathersNoun
8269 [e]lə-śā-rêלְשָׂרֵ֤יunder commandersNoun
505 [e]hā-’ă-lā-p̄îmהָאֲלָפִים֙over thousandsNoun
8269 [e]ū-lə-śā-rêוּלְשָׂרֵ֣יand captainsNoun
3967 [e]ham-mê-’ō-wṯ,הַמֵּא֔וֹתover hundredsNoun
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־throughout allNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הthroughout all JudahNoun
1144 [e]ū-ḇin-yā-min;וּבִנְיָמִ֑ןand BenjaminNoun
6485 [e]way-yip̄-qə-ḏêm,וַֽיִּפְקְדֵ֗םand he numberedVerb
1121 [e]lə-mib-benלְמִבֶּ֨ןold themNoun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֤יםfrom twentyNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָה֙yearsNoun
4605 [e]wā-ma‘-lāh,וָמַ֔עְלָהand aboveSubst
4672 [e]way-yim-ṣā-’êm,וַיִּמְצָאֵ֗םand found themVerb
7969 [e]šə-lōš-שְׁלֹשׁ־threeNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֨וֹתhundredNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֤לֶףthousandNoun
970 [e]bā-ḥūrבָּחוּר֙choiceNoun
3318 [e]yō-w-ṣêיוֹצֵ֣א[men able] to go forthVerb
6635 [e]ṣā-ḇā,צָבָ֔אto warNoun
270 [e]’ō-ḥêzאֹחֵ֖זthat could handleVerb
7420 [e]rō-maḥרֹ֥מַחspearNoun
6793 [e]wə-ṣin-nāh.וְצִנָּֽה׃and shieldNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 25:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְבֹּ֤ץ אֲמַצְיָ֙הוּ֙ אֶת־יְהוּדָ֔ה וַיַּֽעֲמִידֵ֣ם לְבֵית־אָבֹ֗ות לְשָׂרֵ֤י הָאֲלָפִים֙ וּלְשָׂרֵ֣י הַמֵּאֹ֔ות לְכָל־יְהוּדָ֖ה וּבִנְיָמִ֑ן וַֽיִּפְקְדֵ֗ם לְמִבֶּ֨ן עֶשְׂרִ֤ים שָׁנָה֙ וָמַ֔עְלָה וַיִּמְצָאֵ֗ם שְׁלֹשׁ־מֵאֹ֨ות אֶ֤לֶף בָּחוּר֙ יֹוצֵ֣א צָבָ֔א אֹחֵ֖ז רֹ֥מַח וְצִנָּֽה׃

דברי הימים ב 25:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקבץ אמציהו את־יהודה ויעמידם לבית־אבות לשרי האלפים ולשרי המאות לכל־יהודה ובנימן ויפקדם למבן עשרים שנה ומעלה וימצאם שלש־מאות אלף בחור יוצא צבא אחז רמח וצנה׃

Links
2 Chronicles 25:52 Chronicles 25:5 Text Analysis2 Chronicles 25:5 Interlinear2 Chronicles 25:5 Multilingual2 Chronicles 25:5 TSK2 Chronicles 25:5 Cross References2 Chronicles 25:5 Bible Hub2 Chronicles 25:5 Biblia Paralela2 Chronicles 25:5 Chinese Bible2 Chronicles 25:5 French Bible2 Chronicles 25:5 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 25:4
Top of Page
Top of Page