2 Chronicles 26:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7901 [e]way-yiš-kaḇוַיִּשְׁכַּ֨בso sleptVerb
5818 [e]‘uz-zî-yā-hūעֻזִּיָּ֜הוּUzziahNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-ṯāw,אֲבֹתָ֗יוhis fathersNoun
6912 [e]way-yiq-bə-rūוַיִּקְבְּר֨וּand they buriedVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֤וֹhimAcc
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-ṯāwאֲבֹתָיו֙his fathersNoun
7704 [e]biś-ḏêhבִּשְׂדֵ֤הin the fieldNoun
6900 [e]haq-qə-ḇū-rāhהַקְּבוּרָה֙of the burialNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
4428 [e]lam-mə-lā-ḵîm,לַמְּלָכִ֔ים[belonged] to the kingsNoun
3588 [e]כִּ֥יforConj
559 [e]’ā-mə-rūאָמְר֖וּthey saidVerb
6879 [e]mə-ṣō-w-rā‘מְצוֹרָ֣ע[is] a leperVerb
1931 [e]hū;ה֑וּאHePro
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֛ךְand reignedVerb
3147 [e]yō-w-ṯāmיוֹתָ֥םJothamNoun
1121 [e]bə-nōwבְּנ֖וֹhis sonNoun
8478 [e]taḥ-tāw.תַּחְתָּֽיו׃in his placeNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 26:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁכַּ֨ב עֻזִּיָּ֜הוּ עִם־אֲבֹתָ֗יו וַיִּקְבְּר֨וּ אֹתֹ֤ו עִם־אֲבֹתָיו֙ בִּשְׂדֵ֤ה הַקְּבוּרָה֙ אֲשֶׁ֣ר לַמְּלָכִ֔ים כִּ֥י אָמְר֖וּ מְצֹורָ֣ע ה֑וּא וַיִּמְלֹ֛ךְ יֹותָ֥ם בְּנֹ֖ו תַּחְתָּֽיו׃ פ

דברי הימים ב 26:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישכב עזיהו עם־אבתיו ויקברו אתו עם־אבתיו בשדה הקבורה אשר למלכים כי אמרו מצורע הוא וימלך יותם בנו תחתיו׃ פ

Links
2 Chronicles 26:232 Chronicles 26:23 Text Analysis2 Chronicles 26:23 Interlinear2 Chronicles 26:23 Multilingual2 Chronicles 26:23 TSK2 Chronicles 26:23 Cross References2 Chronicles 26:23 Bible Hub2 Chronicles 26:23 Biblia Paralela2 Chronicles 26:23 Chinese Bible2 Chronicles 26:23 French Bible2 Chronicles 26:23 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 26:22
Top of Page
Top of Page