2 Chronicles 26:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֙תֶר֙Now the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֣יof the actsNoun
5818 [e]‘uz-zî-yā-hū,עֻזִּיָּ֔הוּof UzziahNoun
7223 [e]hā-ri-šō-nîmהָרִאשֹׁנִ֖יםfirstAdj
314 [e]wə-hā-’ă-ḥă-rō-nîm;וְהָאֲחֲרֹנִ֑יםand lastAdj
3789 [e]kā-ṯaḇכָּתַ֛בwriteVerb
3470 [e]yə-ša‘-yā-hūיְשַֽׁעְיָ֥הוּdid IsaiahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
531 [e]’ā-mō-wṣאָמ֖וֹץof AmozNoun
5030 [e]han-nā-ḇî.הַנָּבִֽיא׃the prophetNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 26:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֙תֶר֙ דִּבְרֵ֣י עֻזִּיָּ֔הוּ הָרִאשֹׁנִ֖ים וְהָאֲחֲרֹנִ֑ים כָּתַ֛ב יְשַֽׁעְיָ֥הוּ בֶן־אָמֹ֖וץ הַנָּבִֽיא׃

דברי הימים ב 26:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי עזיהו הראשנים והאחרנים כתב ישעיהו בן־אמוץ הנביא׃

Links
2 Chronicles 26:222 Chronicles 26:22 Text Analysis2 Chronicles 26:22 Interlinear2 Chronicles 26:22 Multilingual2 Chronicles 26:22 TSK2 Chronicles 26:22 Cross References2 Chronicles 26:22 Bible Hub2 Chronicles 26:22 Biblia Paralela2 Chronicles 26:22 Chinese Bible2 Chronicles 26:22 French Bible2 Chronicles 26:22 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 26:21
Top of Page
Top of Page