2 Chronicles 27:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1931 [e]wə-hūוְ֠הוּאand HePro
3898 [e]nil-ḥamנִלְחַ֞םfoughtVerb
5973 [e]‘im-עִם־also withPrep
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְthe kingNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־of the AmmonitesNoun
5983 [e]‘am-mō-wnעַמּוֹן֮of AmmonNoun
2388 [e]way-ye-ḥĕ-zaqוַיֶּחֱזַ֣קand prevailedVerb
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶם֒againstPrep
5414 [e]way-yit-tə-nū-וַיִּתְּנוּ־and gaveVerb
  lōwל֨וֹtoPrep
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־did the childrenNoun
5983 [e]‘am-mō-wnעַמּ֜וֹןof AmmonNoun
8141 [e]baš-šā-nāhבַּשָּׁנָ֣הyear himNoun
1931 [e]ha-hî,הַהִ֗יאthe samePro
3967 [e]mê-’āhמֵאָה֙a hundredNoun
3603 [e]kik-kar-כִּכַּר־talentsNoun
3701 [e]ke-sep̄,כֶּ֔סֶףof silverNoun
6235 [e]wa-‘ă-śe-reṯוַעֲשֶׂ֨רֶתand tenNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îmאֲלָפִ֤יםthousandNoun
3734 [e]kō-rîmכֹּרִים֙measuresNoun
2406 [e]ḥiṭ-ṭîm,חִטִּ֔יםof wheatNoun
8184 [e]ū-śə-‘ō-w-rîmוּשְׂעוֹרִ֖יםand of barleyNoun
6235 [e]‘ă-śe-reṯעֲשֶׂ֣רֶתtenNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îm;אֲלָפִ֑יםthousandNoun
2063 [e]zōṯ,זֹ֗אתSo muchPro
7725 [e]hê-šî-ḇūהֵשִׁ֤יבוּpayVerb
  lōwלוֹ֙toPrep
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יThe AmmonitesNoun
5983 [e]‘am-mō-wn,עַמּ֔וֹןAmmonNoun
  sס -  
8141 [e]ū-ḇaš-šā-nāhוּבַשָּׁנָ֥הand yearNoun
8145 [e]haš-šê-nîṯהַשֵּׁנִ֖יתboth the secondNoun
7992 [e]wə-haš-šə-li-šîṯ.וְהַשְּׁלִשִֽׁית׃and the thirdAdj
Hebrew Texts
דברי הימים ב 27:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠הוּא נִלְחַ֞ם עִם־מֶ֣לֶךְ בְּנֵי־עַמֹּון֮ וַיֶּחֱזַ֣ק עֲלֵיהֶם֒ וַיִּתְּנוּ־לֹ֨ו בְנֵֽי־עַמֹּ֜ון בַּשָּׁנָ֣ה הַהִ֗יא מֵאָה֙ כִּכַּר־כֶּ֔סֶף וַעֲשֶׂ֨רֶת אֲלָפִ֤ים כֹּרִים֙ חִטִּ֔ים וּשְׂעֹורִ֖ים עֲשֶׂ֣רֶת אֲלָפִ֑ים זֹ֗את הֵשִׁ֤יבוּ לֹו֙ בְּנֵ֣י עַמֹּ֔ון ס וּבַשָּׁנָ֥ה הַשֵּׁנִ֖ית וְהַשְּׁלִשִֽׁית׃

דברי הימים ב 27:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והוא נלחם עם־מלך בני־עמון ויחזק עליהם ויתנו־לו בני־עמון בשנה ההיא מאה ככר־כסף ועשרת אלפים כרים חטים ושעורים עשרת אלפים זאת השיבו לו בני עמון ס ובשנה השנית והשלשית׃

Links
2 Chronicles 27:52 Chronicles 27:5 Text Analysis2 Chronicles 27:5 Interlinear2 Chronicles 27:5 Multilingual2 Chronicles 27:5 TSK2 Chronicles 27:5 Cross References2 Chronicles 27:5 Bible Hub2 Chronicles 27:5 Biblia Paralela2 Chronicles 27:5 Chinese Bible2 Chronicles 27:5 French Bible2 Chronicles 27:5 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 27:4
Top of Page
Top of Page