2 Chronicles 31:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6555 [e]wə-ḵip̄-rōṣוְכִפְרֹ֣ץAnd came abroadVerb
1697 [e]had-dā-ḇār,הַדָּבָ֗רas soon as the commandNoun
7235 [e]hir-būהִרְבּ֤וּbrought in abundanceVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
7225 [e]rê-šîṯרֵאשִׁ֣יתthe firstfruitsNoun
1715 [e]dā-ḡān,דָּגָ֗ןof grainNoun
8492 [e]tî-rō-wōšתִּיר֤וֹשׁwineNoun
3323 [e]wə-yiṣ-hārוְיִצְהָר֙and oilNoun
1706 [e]ū-ḏə-ḇaš,וּדְבַ֔שׁand honeyNoun
3605 [e]wə-ḵōlוְכֹ֖לand of allNoun
8393 [e]tə-ḇū-’aṯתְּבוּאַ֣תthe increaseNoun
7704 [e]śā-ḏeh;שָׂדֶ֑הof the fieldNoun
4643 [e]ū-ma‘-śarוּמַעְשַׂ֥רand the titheNoun
3605 [e]hak-kōlהַכֹּ֛לof allNoun
7230 [e]lā-rōḇלָרֹ֖בin abundantlyNoun
935 [e]hê-ḇî-’ū.הֵבִֽיאוּ׃brought they inVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 31:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכִפְרֹ֣ץ הַדָּבָ֗ר הִרְבּ֤וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ רֵאשִׁ֣ית דָּגָ֗ן תִּירֹ֤ושׁ וְיִצְהָר֙ וּדְבַ֔שׁ וְכֹ֖ל תְּבוּאַ֣ת שָׂדֶ֑ה וּמַעְשַׂ֥ר הַכֹּ֛ל לָרֹ֖ב הֵבִֽיאוּ׃

דברי הימים ב 31:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכפרץ הדבר הרבו בני־ישראל ראשית דגן תירוש ויצהר ודבש וכל תבואת שדה ומעשר הכל לרב הביאו׃

Links
2 Chronicles 31:52 Chronicles 31:5 Text Analysis2 Chronicles 31:5 Interlinear2 Chronicles 31:5 Multilingual2 Chronicles 31:5 TSK2 Chronicles 31:5 Cross References2 Chronicles 31:5 Bible Hub2 Chronicles 31:5 Biblia Paralela2 Chronicles 31:5 Chinese Bible2 Chronicles 31:5 French Bible2 Chronicles 31:5 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 31:4
Top of Page
Top of Page