2 Chronicles 31:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֧י[concerning] And the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֣לof IsraelNoun
3063 [e]wî-hū-ḏāh,וִֽיהוּדָ֗הJudahNoun
3427 [e]hay-yō-wō-šə-ḇîmהַיּֽוֹשְׁבִים֮that dwelledVerb
5892 [e]bə-‘ā-rêבְּעָרֵ֣יin the citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֒of JudahNoun
1571 [e]gam-גַּם־alsoAdv
1992 [e]hêm,הֵ֗םtheyPro
4643 [e]ma‘-śarמַעְשַׂ֤רin the titheNoun
1241 [e]bā-qārבָּקָר֙of oxenNoun
6629 [e]wā-ṣōn,וָצֹ֔אןand sheepNoun
4643 [e]ū-ma‘-śarוּמַעְשַׂ֣רand the titheNoun
6944 [e]qā-ḏā-šîm,קָֽדָשִׁ֔יםof holy thingsNoun
6942 [e]ham-qud-dā-šîmהַמְקֻדָּשִׁ֖יםthat were consecratedVerb
3068 [e]Yah-wehלַיהוָ֣הto the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-hem;אֱלֹהֵיהֶ֑םtheir GodNoun
935 [e]hê-ḇî-’ūהֵבִ֕יאוּbrought inVerb
5414 [e]way-yit-tə-nūוַֽיִּתְּנ֖וּand laidVerb
6194 [e]‘ă-rê-mō-wṯעֲרֵמ֥וֹתby heapsNoun
6194 [e]‘ă-rê-mō-wṯ.עֲרֵמֽוֹת׃.. .. ..Noun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 31:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֧י יִשְׂרָאֵ֣ל וִֽיהוּדָ֗ה הַיֹּֽושְׁבִים֮ בְּעָרֵ֣י יְהוּדָה֒ גַּם־הֵ֗ם מַעְשַׂ֤ר בָּקָר֙ וָצֹ֔אן וּמַעְשַׂ֣ר קָֽדָשִׁ֔ים הַמְקֻדָּשִׁ֖ים לַיהוָ֣ה אֱלֹהֵיהֶ֑ם הֵבִ֕יאוּ וַֽיִּתְּנ֖וּ עֲרֵמֹ֥ות עֲרֵמֹֽות׃ ס

דברי הימים ב 31:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני ישראל ויהודה היושבים בערי יהודה גם־הם מעשר בקר וצאן ומעשר קדשים המקדשים ליהוה אלהיהם הביאו ויתנו ערמות ערמות׃ ס

Links
2 Chronicles 31:62 Chronicles 31:6 Text Analysis2 Chronicles 31:6 Interlinear2 Chronicles 31:6 Multilingual2 Chronicles 31:6 TSK2 Chronicles 31:6 Cross References2 Chronicles 31:6 Bible Hub2 Chronicles 31:6 Biblia Paralela2 Chronicles 31:6 Chinese Bible2 Chronicles 31:6 French Bible2 Chronicles 31:6 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 31:5
Top of Page
Top of Page