2 Chronicles 32:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5973 [e]‘im-mōwעִמּוֹ֙WithPrep
2220 [e]zə-rō-w-a‘זְר֣וֹעַ[is] him an armNoun
1320 [e]bā-śār,בָּשָׂ֔רof fleshNoun
5973 [e]wə-‘im-mā-nūוְעִמָּ֜נוּbut withPrep
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֤הThe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nūאֱלֹהֵ֙ינוּ֙our GodNoun
5826 [e]lə-‘ā-zə-rê-nū,לְעָזְרֵ֔נוּto help usVerb
3898 [e]ū-lə-hil-lā-ḥêmוּלְהִלָּחֵ֖םand to fightVerb
4421 [e]mil-ḥă-mō-ṯê-nū;מִלְחֲמֹתֵ֑נוּour battlesNoun
5564 [e]way-yis-sā-mə-ḵūוַיִּסָּמְכ֣וּAnd rested themselvesVerb
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םthe peopleNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֖יthe wordsNoun
2396 [e]yə-ḥiz-qî-yā-hūיְחִזְקִיָּ֥הוּof HezekiahNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 32:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עִמֹּו֙ זְרֹ֣ועַ בָּשָׂ֔ר וְעִמָּ֜נוּ יְהוָ֤ה אֱלֹהֵ֙ינוּ֙ לְעָזְרֵ֔נוּ וּלְהִלָּחֵ֖ם מִלְחֲמֹתֵ֑נוּ וַיִּסָּמְכ֣וּ הָעָ֔ם עַל־דִּבְרֵ֖י יְחִזְקִיָּ֥הוּ מֶֽלֶךְ־יְהוּדָֽה׃ פ

דברי הימים ב 32:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עמו זרוע בשר ועמנו יהוה אלהינו לעזרנו ולהלחם מלחמתנו ויסמכו העם על־דברי יחזקיהו מלך־יהודה׃ פ

Links
2 Chronicles 32:82 Chronicles 32:8 Text Analysis2 Chronicles 32:8 Interlinear2 Chronicles 32:8 Multilingual2 Chronicles 32:8 TSK2 Chronicles 32:8 Cross References2 Chronicles 32:8 Bible Hub2 Chronicles 32:8 Biblia Paralela2 Chronicles 32:8 Chinese Bible2 Chronicles 32:8 French Bible2 Chronicles 32:8 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 32:7
Top of Page
Top of Page