2 Chronicles 33:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1931 [e]wə-hūוְהוּא֩And hePro
5674 [e]he-‘ĕ-ḇîrהֶעֱבִ֨ירto passVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1121 [e]bā-nāwבָּנָ֤יוcaused his childrenNoun
784 [e]bā-’êšבָּאֵשׁ֙through the fireNoun
1516 [e]bə-ḡêבְּגֵ֣יin the valleyNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־of Ben-hinnomNoun
2011 [e]hin-nōm,הִנֹּ֔םof HinnomNoun
6049 [e]wə-‘ō-w-nênוְעוֹנֵ֤ןand also he observed timesVerb
5172 [e]wə-ni-ḥêšוְנִחֵשׁ֙and used enchantmentsVerb
3784 [e]wə-ḵiš-šêp̄,וְֽכִשֵּׁ֔ףand used witchcraftVerb
6213 [e]wə-‘ā-śāhוְעָ֥שָׂהand dealtVerb
178 [e]’ō-wḇא֖וֹבa familiar spiritNoun
3049 [e]wə-yid-də-‘ō-w-nî;וְיִדְּעוֹנִ֑יand with wizardsNoun
7235 [e]hir-bāh,הִרְבָּ֗הmuchVerb
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֥וֹתhe workedVerb
7451 [e]hā-ra‘הָרַ֛עevilAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֥יin the sightNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
3707 [e]lə-haḵ-‘î-sōw.לְהַכְעִיסֽוֹ׃to provoke him to angerVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 33:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהוּא֩ הֶעֱבִ֨יר אֶת־בָּנָ֤יו בָּאֵשׁ֙ בְּגֵ֣י בֶן־הִנֹּ֔ם וְעֹונֵ֤ן וְנִחֵשׁ֙ וְֽכִשֵּׁ֔ף וְעָ֥שָׂה אֹ֖וב וְיִדְּעֹונִ֑י הִרְבָּ֗ה לַעֲשֹׂ֥ות הָרַ֛ע בְּעֵינֵ֥י יְהוָ֖ה לְהַכְעִיסֹֽו׃

דברי הימים ב 33:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והוא העביר את־בניו באש בגי בן־הנם ועונן ונחש וכשף ועשה אוב וידעוני הרבה לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו׃

Links
2 Chronicles 33:62 Chronicles 33:6 Text Analysis2 Chronicles 33:6 Interlinear2 Chronicles 33:6 Multilingual2 Chronicles 33:6 TSK2 Chronicles 33:6 Cross References2 Chronicles 33:6 Bible Hub2 Chronicles 33:6 Biblia Paralela2 Chronicles 33:6 Chinese Bible2 Chronicles 33:6 French Bible2 Chronicles 33:6 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 33:5
Top of Page
Top of Page