2 Chronicles 34:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5046 [e]way-yag-gêḏוַיַּגֵּ֞דThen toldVerb
8227 [e]šā-p̄ānשָׁפָ֤ןShaphanNoun
5608 [e]has-sō-w-p̄êrהַסּוֹפֵר֙the scribeVerb
4428 [e]lam-me-leḵלַמֶּ֣לֶךְthe kingNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsaying meVerb
5612 [e]sê-p̄erסֵ֚פֶרa bookNoun
5414 [e]nā-ṯanנָ֣תַןhas givenVerb
  lî,לִ֔יtoPrep
2518 [e]ḥil-qî-yā-hūחִלְקִיָּ֖הוּHilkiahNoun
3548 [e]hak-kō-hên;הַכֹּהֵ֑ןthe priestNoun
7121 [e]way-yiq-rā-וַיִּקְרָא־and readVerb
  ḇōwב֥וֹinPrep
8227 [e]šā-p̄ānשָׁפָ֖ןShaphanNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יfrom it in the presenceNoun
4428 [e]ham-me-leḵ.הַמֶּֽלֶךְ׃the kingNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 34:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּגֵּ֞ד שָׁפָ֤ן הַסֹּופֵר֙ לַמֶּ֣לֶךְ לֵאמֹ֔ר סֵ֚פֶר נָ֣תַן לִ֔י חִלְקִיָּ֖הוּ הַכֹּהֵ֑ן וַיִּקְרָא־בֹ֥ו שָׁפָ֖ן לִפְנֵ֥י הַמֶּֽלֶךְ׃

דברי הימים ב 34:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויגד שפן הסופר למלך לאמר ספר נתן לי חלקיהו הכהן ויקרא־בו שפן לפני המלך׃

Links
2 Chronicles 34:182 Chronicles 34:18 Text Analysis2 Chronicles 34:18 Interlinear2 Chronicles 34:18 Multilingual2 Chronicles 34:18 TSK2 Chronicles 34:18 Cross References2 Chronicles 34:18 Bible Hub2 Chronicles 34:18 Biblia Paralela2 Chronicles 34:18 Chinese Bible2 Chronicles 34:18 French Bible2 Chronicles 34:18 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 34:17
Top of Page
Top of Page