2 Chronicles 5:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
369 [e]’ênאֵ֚יןnothingPrt
727 [e]bā-’ā-rō-wn,בָּֽאָר֔וֹןin the arkNoun
7535 [e]raqרַ֚קsaveAdv
8147 [e]šə-nêשְׁנֵ֣יthe twoNoun
3871 [e]hal-lu-ḥō-wṯ,הַלֻּח֔וֹתtabletsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֥ןputVerb
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁ֖הMosesNoun
2722 [e]bə-ḥō-rêḇ;בְּחֹרֵ֑ב[therein] at HorebNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwhenPrt
3772 [e]kā-raṯכָּרַ֤תmadeVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣י[a covenant] the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
3318 [e]bə-ṣê-ṯāmבְּצֵאתָ֖םwhen they came outVerb
4714 [e]mim-miṣ-rā-yim.מִמִּצְרָֽיִם׃of EgyptNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 5:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֚ין בָּֽאָרֹ֔ון רַ֚ק שְׁנֵ֣י הַלֻּחֹ֔ות אֲשֶׁר־נָתַ֥ן מֹשֶׁ֖ה בְּחֹרֵ֑ב אֲשֶׁ֨ר כָּרַ֤ת יְהוָה֙ עִם־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל בְּצֵאתָ֖ם מִמִּצְרָֽיִם׃ פ

דברי הימים ב 5:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אין בארון רק שני הלחות אשר־נתן משה בחרב אשר כרת יהוה עם־בני ישראל בצאתם ממצרים׃ פ

Links
2 Chronicles 5:102 Chronicles 5:10 Text Analysis2 Chronicles 5:10 Interlinear2 Chronicles 5:10 Multilingual2 Chronicles 5:10 TSK2 Chronicles 5:10 Cross References2 Chronicles 5:10 Bible Hub2 Chronicles 5:10 Biblia Paralela2 Chronicles 5:10 Chinese Bible2 Chronicles 5:10 French Bible2 Chronicles 5:10 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 5:9
Top of Page
Top of Page