2 Kings 19:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
589 [e]’ă-nîאֲנִ֣יI [am]Pro
6979 [e]qar-tî,קַ֔רְתִּיhave dugVerb
8354 [e]wə-šā-ṯî-ṯîוְשָׁתִ֖יתִיand drunkVerb
4325 [e]ma-yimמַ֣יִםwatersNoun
2114 [e]zā-rîm;זָרִ֑יםstrangeVerb
2717 [e]wə-’aḥ-riḇוְאַחְרִב֙and have I dried upVerb
3709 [e]bə-ḵap̄-בְּכַף־with the soleNoun
6471 [e]pə-‘ā-may,פְּעָמַ֔יof my feetNoun
3605 [e]kōlכֹּ֖לallNoun
2975 [e]yə-’ō-rêיְאֹרֵ֥יthe riversNoun
4693 [e]mā-ṣō-wr.מָצֽוֹר׃of EgyptNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 19:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֲנִ֣י קַ֔רְתִּי וְשָׁתִ֖יתִי מַ֣יִם זָרִ֑ים וְאַחְרִב֙ בְּכַף־פְּעָמַ֔י כֹּ֖ל יְאֹרֵ֥י מָצֹֽור׃

מלכים ב 19:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אני קרתי ושתיתי מים זרים ואחרב בכף־פעמי כל יארי מצור׃

Links
2 Kings 19:242 Kings 19:24 Text Analysis2 Kings 19:24 Interlinear2 Kings 19:24 Multilingual2 Kings 19:24 TSK2 Kings 19:24 Cross References2 Kings 19:24 Bible Hub2 Kings 19:24 Biblia Paralela2 Kings 19:24 Chinese Bible2 Kings 19:24 French Bible2 Kings 19:24 German Bible

Bible Hub
2 Kings 19:23
Top of Page
Top of Page