2 Kings 19:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]hă-lō-הֲלֹֽא־have you notAdv
8085 [e]šā-ma‘-tāשָׁמַ֤עְתָּdo heardVerb
7350 [e]lə-mê-rā-ḥō-wqלְמֵֽרָחוֹק֙long agoAdj
853 [e]’ō-ṯāhאֹתָ֣הּ - Acc
6213 [e]‘ā-śî-ṯî,עָשִׂ֔יתִי[how] I have doneVerb
3117 [e]lə-mî-mêלְמִ֥ימֵיtimesNoun
6924 [e]qe-ḏemקֶ֖דֶםit of ancientNoun
3335 [e]wî-ṣar-tî-hā;וִֽיצַרְתִּ֑יהָthat I have formedVerb
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֣הit? nowAdv
935 [e]hă-ḇê-ṯî-hā,הֲבֵיאתִ֗יהָhave I brought it to passVerb
1961 [e]ū-ṯə-hî,וּתְהִ֗יthat you should beVerb
7582 [e]lah-šō-wṯלַהְשׁ֛וֹתto lay wasteVerb
1530 [e]gal-lîmגַּלִּ֥יםheapsNoun
5327 [e]niṣ-ṣîmנִצִּ֖ים[into] ruinousVerb
5892 [e]‘ā-rîmעָרִ֥יםcitiesNoun
1219 [e]bə-ṣu-rō-wṯ.בְּצֻרֽוֹת׃fencedVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 19:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֲלֹֽא־שָׁמַ֤עְתָּ לְמֵֽרָחֹוק֙ אֹתָ֣הּ עָשִׂ֔יתִי לְמִ֥ימֵי קֶ֖דֶם וִֽיצַרְתִּ֑יהָ עַתָּ֣ה הֲבֵיאתִ֗יהָ וּתְהִ֗י לַהְשֹׁ֛ות גַּלִּ֥ים נִצִּ֖ים עָרִ֥ים בְּצֻרֹֽות׃

מלכים ב 19:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הלא־שמעת למרחוק אתה עשיתי למימי קדם ויצרתיה עתה הביאתיה ותהי להשות גלים נצים ערים בצרות׃

Links
2 Kings 19:252 Kings 19:25 Text Analysis2 Kings 19:25 Interlinear2 Kings 19:25 Multilingual2 Kings 19:25 TSK2 Kings 19:25 Cross References2 Kings 19:25 Bible Hub2 Kings 19:25 Biblia Paralela2 Kings 19:25 Chinese Bible2 Kings 19:25 French Bible2 Kings 19:25 German Bible

Bible Hub
2 Kings 19:24
Top of Page
Top of Page