2 Kings 19:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרand saidVerb
  lā-hemלָהֶם֙toPrep
3470 [e]yə-ša‘-yā-hū,יְשַֽׁעְיָ֔הוּIsaiahNoun
3541 [e]kōhכֹּ֥הThusAdv
559 [e]ṯō-mə-rūnתֹאמְר֖וּןshall you sayVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
113 [e]’ă-ḏō-nê-ḵem;אֲדֹֽנֵיכֶ֑םyour masterNoun
3541 [e]kōhכֹּ֣ה ׀ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
3372 [e]tî-rāתִּירָא֙do be afraidVerb
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֤יofNoun
1697 [e]had-də-ḇā-rîmהַדְּבָרִים֙the wordsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
8085 [e]šā-ma‘-tā,שָׁמַ֗עְתָּyou have heardVerb
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֧רwith whichPrt
1442 [e]gid-də-p̄ūגִּדְּפ֛וּhave blasphemedVerb
5288 [e]na-‘ă-rêנַעֲרֵ֥יthe servantsNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־of the kingNoun
804 [e]’aš-šūrאַשּׁ֖וּרof AssyriaNoun
853 [e]’ō-ṯî.אֹתִֽי׃ - Acc
Hebrew Texts
מלכים ב 19:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ יְשַֽׁעְיָ֔הוּ כֹּ֥ה תֹאמְר֖וּן אֶל־אֲדֹֽנֵיכֶ֑ם כֹּ֣ה ׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה אַל־תִּירָא֙ מִפְּנֵ֤י הַדְּבָרִים֙ אֲשֶׁ֣ר שָׁמַ֗עְתָּ אֲשֶׁ֧ר גִּדְּפ֛וּ נַעֲרֵ֥י מֶֽלֶךְ־אַשּׁ֖וּר אֹתִֽי׃

מלכים ב 19:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר להם ישעיהו כה תאמרון אל־אדניכם כה ׀ אמר יהוה אל־תירא מפני הדברים אשר שמעת אשר גדפו נערי מלך־אשור אתי׃

Links
2 Kings 19:62 Kings 19:6 Text Analysis2 Kings 19:6 Interlinear2 Kings 19:6 Multilingual2 Kings 19:6 TSK2 Kings 19:6 Cross References2 Kings 19:6 Bible Hub2 Kings 19:6 Biblia Paralela2 Kings 19:6 Chinese Bible2 Kings 19:6 French Bible2 Kings 19:6 German Bible

Bible Hub
2 Kings 19:5
Top of Page
Top of Page