2 Kings 19:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2005 [e]hin-nîהִנְנִ֨יbeholdAdv
5414 [e]nō-ṯênנֹתֵ֥ןI will sendVerb
  bōwבּוֹ֙inPrep
7307 [e]rū-aḥ,ר֔וּחַa blastNoun
8085 [e]wə-šā-ma‘וְשָׁמַ֥עand he shall hearVerb
8052 [e]šə-mū-‘āhשְׁמוּעָ֖הa rumorNoun
7725 [e]wə-šāḇוְשָׁ֣בand shall returnVerb
776 [e]lə-’ar-ṣōw;לְאַרְצ֑וֹto his own landNoun
5307 [e]wə-hip-pal-tîwוְהִפַּלְתִּ֥יוand I will cause him to fallVerb
2719 [e]ba-ḥe-reḇבַּחֶ֖רֶבby the swordNoun
776 [e]bə-’ar-ṣōw.בְּאַרְצֽוֹ׃in his own landNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 19:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנְנִ֨י נֹתֵ֥ן בֹּו֙ ר֔וּחַ וְשָׁמַ֥ע שְׁמוּעָ֖ה וְשָׁ֣ב לְאַרְצֹ֑ו וְהִפַּלְתִּ֥יו בַּחֶ֖רֶב בְּאַרְצֹֽו׃

מלכים ב 19:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנני נתן בו רוח ושמע שמועה ושב לארצו והפלתיו בחרב בארצו׃

Links
2 Kings 19:72 Kings 19:7 Text Analysis2 Kings 19:7 Interlinear2 Kings 19:7 Multilingual2 Kings 19:7 TSK2 Kings 19:7 Cross References2 Kings 19:7 Bible Hub2 Kings 19:7 Biblia Paralela2 Kings 19:7 Chinese Bible2 Kings 19:7 French Bible2 Kings 19:7 German Bible

Bible Hub
2 Kings 19:6
Top of Page
Top of Page