2 Kings 25:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8313 [e]way-yiś-rōp̄וַיִּשְׂרֹ֥ףAnd he burnedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bêṯ-בֵּית־the houseNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הof the LORDNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתhouseNoun
4428 [e]ham-me-leḵ;הַמֶּ֑לֶךְof the kingNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֨תandAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1004 [e]bāt-têבָּתֵּ֧יthe housesNoun
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַ֛םof JerusalemNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־everyNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֥ית[ma s] houseNoun
1419 [e]gā-ḏō-wlגָּד֖וֹלgreatAdj
8313 [e]śā-rap̄שָׂרַ֥ףburntVerb
784 [e]bā-’êš.בָּאֵֽשׁ׃with fireNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 25:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׂרֹ֥ף אֶת־בֵּית־יְהוָ֖ה וְאֶת־בֵּ֣ית הַמֶּ֑לֶךְ וְאֵ֨ת כָּל־בָּתֵּ֧י יְרוּשָׁלִַ֛ם וְאֶת־כָּל־בֵּ֥ית גָּדֹ֖ול שָׂרַ֥ף בָּאֵֽשׁ׃

מלכים ב 25:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישרף את־בית־יהוה ואת־בית המלך ואת כל־בתי ירושלם ואת־כל־בית גדול שרף באש׃

Links
2 Kings 25:92 Kings 25:9 Text Analysis2 Kings 25:9 Interlinear2 Kings 25:9 Multilingual2 Kings 25:9 TSK2 Kings 25:9 Cross References2 Kings 25:9 Bible Hub2 Kings 25:9 Biblia Paralela2 Kings 25:9 Chinese Bible2 Kings 25:9 French Bible2 Kings 25:9 German Bible

Bible Hub
2 Kings 25:8
Top of Page
Top of Page