2 Kings 4:38
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
477 [e]we-’ĕ-lî-šā‘וֶאֱלִישָׁ֞עAnd ElishaNoun
7725 [e]šāḇשָׁ֤בcame againVerb
1537 [e]hag-gil-gā-lāhהַגִּלְגָּ֙לָה֙to GilgalNoun
7458 [e]wə-hā-rā-‘āḇוְהָרָעָ֣ב[there was] and a famineNoun
776 [e]bā-’ā-reṣ,בָּאָ֔רֶץin the landNoun
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵי֙and the sonsNoun
5030 [e]han-nə-ḇî-’îm,הַנְּבִיאִ֔יםof the prophets [were]Noun
3427 [e]yō-šə-ḇîmיֹשְׁבִ֖יםsittingVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāw;לְפָנָ֑יוbeforeNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand he saidVerb
5288 [e]lə-na-‘ă-rōw,לְנַעֲר֗וֹto his servantNoun
8239 [e]šə-p̄ōṯשְׁפֹת֙Set onVerb
5518 [e]has-sîrהַסִּ֣ירthe potNoun
1419 [e]hag-gə-ḏō-w-lāh,הַגְּדוֹלָ֔הgreatAdj
1310 [e]ū-ḇaš-šêlוּבַשֵּׁ֥לand boilVerb
5138 [e]nā-zîḏנָזִ֖ידstewNoun
1121 [e]liḇ-nêלִבְנֵ֥יfor the sonsNoun
5030 [e]han-nə-ḇî-’îm.הַנְּבִיאִֽים׃of the prophetsNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 4:38 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וֶאֱלִישָׁ֞ע שָׁ֤ב הַגִּלְגָּ֙לָה֙ וְהָרָעָ֣ב בָּאָ֔רֶץ וּבְנֵי֙ הַנְּבִיאִ֔ים יֹשְׁבִ֖ים לְפָנָ֑יו וַיֹּ֣אמֶר לְנַעֲרֹ֗ו שְׁפֹת֙ הַסִּ֣יר הַגְּדֹולָ֔ה וּבַשֵּׁ֥ל נָזִ֖יד לִבְנֵ֥י הַנְּבִיאִֽים׃

מלכים ב 4:38 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואלישע שב הגלגלה והרעב בארץ ובני הנביאים ישבים לפניו ויאמר לנערו שפת הסיר הגדולה ובשל נזיד לבני הנביאים׃

Links
2 Kings 4:382 Kings 4:38 Text Analysis2 Kings 4:38 Interlinear2 Kings 4:38 Multilingual2 Kings 4:38 TSK2 Kings 4:38 Cross References2 Kings 4:38 Bible Hub2 Kings 4:38 Biblia Paralela2 Kings 4:38 Chinese Bible2 Kings 4:38 French Bible2 Kings 4:38 German Bible

Bible Hub
2 Kings 4:37
Top of Page
Top of Page