2 Kings 5:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇêוַיָּבֵ֣אAnd he broughtVerb
5612 [e]has-sê-p̄er,הַסֵּ֔פֶרthe letterNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4428 [e]me-leḵמֶ֥לֶךְthe kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
6258 [e]wə-‘at-tāh,וְעַתָּ֗הNowAdv
935 [e]kə-ḇō-wכְּב֨וֹאhas comeVerb
5612 [e]has-sê-p̄erהַסֵּ֤פֶרletterNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֙when thisPro
413 [e]’ê-le-ḵā,אֵלֶ֔יךָunto youPrep
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הbeholdPrt
7971 [e]šā-laḥ-tîשָׁלַ֤חְתִּי[therewith] I have sentVerb
413 [e]’ê-le-ḵāאֵלֶ֙יךָ֙untoPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5283 [e]na-‘ă-mānנַעֲמָ֣ןNaamanNoun
5650 [e]‘aḇ-dî,עַבְדִּ֔יmy servantNoun
622 [e]wa-’ă-sap̄-tōwוַאֲסַפְתּ֖וֹyou that you may recover himVerb
6883 [e]miṣ-ṣā-ra‘-tōw.מִצָּרַעְתּֽוֹ׃of his leprosyNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 5:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֵ֣א הַסֵּ֔פֶר אֶל־מֶ֥לֶךְ יִשְׂרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר וְעַתָּ֗ה כְּבֹ֨וא הַסֵּ֤פֶר הַזֶּה֙ אֵלֶ֔יךָ הִנֵּ֨ה שָׁלַ֤חְתִּי אֵלֶ֙יךָ֙ אֶת־נַעֲמָ֣ן עַבְדִּ֔י וַאֲסַפְתֹּ֖ו מִצָּרַעְתֹּֽו׃

מלכים ב 5:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא הספר אל־מלך ישראל לאמר ועתה כבוא הספר הזה אליך הנה שלחתי אליך את־נעמן עבדי ואספתו מצרעתו׃

Links
2 Kings 5:62 Kings 5:6 Text Analysis2 Kings 5:6 Interlinear2 Kings 5:6 Multilingual2 Kings 5:6 TSK2 Kings 5:6 Cross References2 Kings 5:6 Bible Hub2 Kings 5:6 Biblia Paralela2 Kings 5:6 Chinese Bible2 Kings 5:6 French Bible2 Kings 5:6 German Bible

Bible Hub
2 Kings 5:5
Top of Page
Top of Page