2 Kings 5:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֡יAnd it came to passVerb
7121 [e]kiq-rōכִּקְרֹא֩had readVerb
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־When the kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֨לof IsraelNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5612 [e]has-sê-p̄erהַסֵּ֜פֶרthe letterNoun
7167 [e]way-yiq-ra‘וַיִּקְרַ֣עthat he toreVerb
899 [e]bə-ḡā-ḏāw,בְּגָדָ֗יוhis clothesNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙and saidVerb
430 [e]ha-’ĕ-lō-hîmהַאֱלֹהִ֥ים[Am] GodNoun
589 [e]’ā-nîאָ֙נִי֙I [am]Pro
4191 [e]lə-hā-mîṯלְהָמִ֣יתto killVerb
2421 [e]ū-lə-ha-ḥă-yō-wṯ,וּֽלְהַחֲי֔וֹתthat to make aliveVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־ - Conj
2088 [e]zehזֶה֙thisPro
7971 [e]šō-lê-aḥשֹׁלֵ֣חַman does sendVerb
413 [e]’ê-lay,אֵלַ֔יunto mePrep
622 [e]le-’ĕ-sōp̄לֶאֱסֹ֥ףto recoverVerb
376 [e]’îšאִ֖ישׁa manNoun
6883 [e]miṣ-ṣā-ra‘-tōw;מִצָּֽרַעְתּ֑וֹof his leprosyNoun
3588 [e]כִּ֤יWhyConj
389 [e]’aḵ-אַךְ־.. .. ..Adv
3045 [e]də-‘ū-דְּעֽוּ־considerVerb
4994 [e]נָא֙I prayInj
7200 [e]ū-rə-’ū,וּרְא֔וּand seeVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־howConj
579 [e]miṯ-’an-nehמִתְאַנֶּ֥הseeks a quarrelVerb
1931 [e]ה֖וּאhePro
  lî.לִֽי׃toPrep
Hebrew Texts
מלכים ב 5:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֡י כִּקְרֹא֩ מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵ֨ל אֶת־הַסֵּ֜פֶר וַיִּקְרַ֣ע בְּגָדָ֗יו וַיֹּ֙אמֶר֙ הַאֱלֹהִ֥ים אָ֙נִי֙ לְהָמִ֣ית וּֽלְהַחֲיֹ֔ות כִּֽי־זֶה֙ שֹׁלֵ֣חַ אֵלַ֔י לֶאֱסֹ֥ף אִ֖ישׁ מִצָּֽרַעְתֹּ֑ו כִּ֤י אַךְ־דְּעֽוּ־נָא֙ וּרְא֔וּ כִּֽי־מִתְאַנֶּ֥ה ה֖וּא לִֽי׃

מלכים ב 5:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כקרא מלך־ישראל את־הספר ויקרע בגדיו ויאמר האלהים אני להמית ולהחיות כי־זה שלח אלי לאסף איש מצרעתו כי אך־דעו־נא וראו כי־מתאנה הוא לי׃

Links
2 Kings 5:72 Kings 5:7 Text Analysis2 Kings 5:7 Interlinear2 Kings 5:7 Multilingual2 Kings 5:7 TSK2 Kings 5:7 Cross References2 Kings 5:7 Bible Hub2 Kings 5:7 Biblia Paralela2 Kings 5:7 Chinese Bible2 Kings 5:7 French Bible2 Kings 5:7 German Bible

Bible Hub
2 Kings 5:6
Top of Page
Top of Page