2 Kings 9:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3058 [e]wə-yê-hū,וְיֵה֗וּאThen JehuNoun
3318 [e]yā-ṣāיָצָא֙came forthVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5650 [e]‘aḇ-ḏêעַבְדֵ֣יthe servantsNoun
113 [e]’ă-ḏō-nāw,אֲדֹנָ֔יוof his lordNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶר[one] and saidVerb
  lōwלוֹ֙to himPrep
7965 [e]hă-šā-lō-wm,הֲשָׁל֔וֹםall wellNoun
4069 [e]mad-dū-a‘מַדּ֛וּעַWhyAdv
935 [e]bā-בָּֽא־cameVerb
7696 [e]ham-šug-gā‘הַמְשֻׁגָּ֥עmadVerb
2088 [e]haz-zehהַזֶּ֖הthisPro
413 [e]’ê-le-ḵā;אֵלֶ֑יךָuntoPrep
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶר[fellow] thee? And he saidVerb
413 [e]’ă-lê-hem,אֲלֵיהֶ֔םunto themPrep
859 [e]’at-temאַתֶּ֛םyouPro
3045 [e]yə-ḏa‘-temיְדַעְתֶּ֥םknowVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
376 [e]hā-’îšהָאִ֖ישׁthe manNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
7879 [e]śî-ḥōw.שִׂיחֽוֹ׃his communicationNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 9:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֵה֗וּא יָצָא֙ אֶל־עַבְדֵ֣י אֲדֹנָ֔יו וַיֹּ֤אמֶר לֹו֙ הֲשָׁלֹ֔ום מַדּ֛וּעַ בָּֽא־הַמְשֻׁגָּ֥ע הַזֶּ֖ה אֵלֶ֑יךָ וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵיהֶ֔ם אַתֶּ֛ם יְדַעְתֶּ֥ם אֶת־הָאִ֖ישׁ וְאֶת־שִׂיחֹֽו׃

מלכים ב 9:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהוא יצא אל־עבדי אדניו ויאמר לו השלום מדוע בא־המשגע הזה אליך ויאמר אליהם אתם ידעתם את־האיש ואת־שיחו׃

Links
2 Kings 9:112 Kings 9:11 Text Analysis2 Kings 9:11 Interlinear2 Kings 9:11 Multilingual2 Kings 9:11 TSK2 Kings 9:11 Cross References2 Kings 9:11 Bible Hub2 Kings 9:11 Biblia Paralela2 Kings 9:11 Chinese Bible2 Kings 9:11 French Bible2 Kings 9:11 German Bible

Bible Hub
2 Kings 9:10
Top of Page
Top of Page