2 Kings 9:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּAnd they saidVerb
8267 [e]še-qer,שֶׁ֔קֶר[It is] falseNoun
5046 [e]hag-geḏ-הַגֶּד־tell usVerb
4994 [e]נָ֖אnowInj
  lā-nū;לָ֑נוּtoPrep
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרAnd he saidVerb
2063 [e]kā-zōṯכָּזֹ֤אתThusPro
2063 [e]wə-ḵā-zōṯוְכָזֹאת֙and thusPro
559 [e]’ā-marאָמַ֤רspokeVerb
413 [e]’ê-layאֵלַי֙he unto mePrep
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
3541 [e]kōhכֹּ֚הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
4886 [e]mə-šaḥ-tî-ḵāמְשַׁחְתִּ֥יךָֽI have anointed youVerb
4428 [e]lə-me-leḵלְמֶ֖לֶךְkingNoun
413 [e]’el-אֶל־overPrep
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃IsraelNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 9:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֣וּ שֶׁ֔קֶר הַגֶּד־נָ֖א לָ֑נוּ וַיֹּ֗אמֶר כָּזֹ֤את וְכָזֹאת֙ אָמַ֤ר אֵלַי֙ לֵאמֹ֔ר כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה מְשַׁחְתִּ֥יךָֽ לְמֶ֖לֶךְ אֶל־יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים ב 9:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו שקר הגד־נא לנו ויאמר כזאת וכזאת אמר אלי לאמר כה אמר יהוה משחתיך למלך אל־ישראל׃

Links
2 Kings 9:122 Kings 9:12 Text Analysis2 Kings 9:12 Interlinear2 Kings 9:12 Multilingual2 Kings 9:12 TSK2 Kings 9:12 Cross References2 Kings 9:12 Bible Hub2 Kings 9:12 Biblia Paralela2 Kings 9:12 Chinese Bible2 Kings 9:12 French Bible2 Kings 9:12 German Bible

Bible Hub
2 Kings 9:11
Top of Page
Top of Page