2 Samuel 17:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3083 [e]wî-hō-w-nā-ṯānוִיהוֹנָתָ֨ןNow JonathanNoun
290 [e]wa-’ă-ḥî-ma-‘aṣוַאֲחִימַ֜עַץand AhimaazNoun
5975 [e]‘ō-mə-ḏîmעֹמְדִ֣יםstayedVerb
  bə-‘ên-בְּעֵין־inPrep
5883 [e]rō-ḡêl,רֹגֵ֗לby En-rogelNoun
1980 [e]wə-hā-lə-ḵāhוְהָלְכָ֤הand wentVerb
8198 [e]haš-šip̄-ḥāhהַשִּׁפְחָה֙a wenchNoun
5046 [e]wə-hig-gî-ḏāhוְהִגִּ֣ידָהand toldVerb
  lā-hem,לָהֶ֔םto themPrep
1992 [e]wə-hêmוְהֵם֙and theyPro
1980 [e]yê-lə-ḵū,יֵֽלְכ֔וּwentVerb
5046 [e]wə-hig-gî-ḏūוְהִגִּ֖ידוּand toldVerb
4428 [e]lam-me-leḵלַמֶּ֣לֶךְkingNoun
1732 [e]dā-wiḏ;דָּוִ֑דDavidNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
3201 [e]yū-ḵə-lūיוּכְל֛וּdo they mightVerb
7200 [e]lə-hê-rā-’ō-wṯלְהֵרָא֖וֹתnot be seenVerb
935 [e]lā-ḇō-wלָב֥וֹאto comeVerb
5892 [e]hā-‘î-rāh.הָעִֽירָה׃into the cityNoun
Hebrew Texts
שמואל ב 17:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וִיהֹונָתָ֨ן וַאֲחִימַ֜עַץ עֹמְדִ֣ים בְּעֵין־רֹגֵ֗ל וְהָלְכָ֤ה הַשִּׁפְחָה֙ וְהִגִּ֣ידָה לָהֶ֔ם וְהֵם֙ יֵֽלְכ֔וּ וְהִגִּ֖ידוּ לַמֶּ֣לֶךְ דָּוִ֑ד כִּ֣י לֹ֥א יוּכְל֛וּ לְהֵרָאֹ֖ות לָבֹ֥וא הָעִֽירָה׃

שמואל ב 17:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהונתן ואחימעץ עמדים בעין־רגל והלכה השפחה והגידה להם והם ילכו והגידו למלך דוד כי לא יוכלו להראות לבוא העירה׃

Links
2 Samuel 17:172 Samuel 17:17 Text Analysis2 Samuel 17:17 Interlinear2 Samuel 17:17 Multilingual2 Samuel 17:17 TSK2 Samuel 17:17 Cross References2 Samuel 17:17 Bible Hub2 Samuel 17:17 Biblia Paralela2 Samuel 17:17 Chinese Bible2 Samuel 17:17 French Bible2 Samuel 17:17 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 17:16
Top of Page
Top of Page