2 Samuel 17:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣י ׀And it came to passVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֣יafterAdv
1980 [e]leḵ-tām,לֶכְתָּ֗םthey were departedVerb
5927 [e]way-ya-‘ă-lūוַֽיַּעֲלוּ֙that they came upVerb
875 [e]mê-hab-bə-’êr,מֵֽהַבְּאֵ֔רout of the wellNoun
1980 [e]way-yê-lə-ḵū,וַיֵּ֣לְכ֔וּand wentVerb
5046 [e]way-yag-gi-ḏūוַיַּגִּ֖דוּand toldVerb
4428 [e]lam-me-leḵלַמֶּ֣לֶךְkingNoun
1732 [e]dā-wiḏ;דָּוִ֑דDavidNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּand saidVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1732 [e]dā-wiḏ,דָּוִ֗דDavidNoun
6965 [e]qū-mūק֣וּמוּAriseVerb
5674 [e]wə-‘iḇ-rūוְעִבְר֤וּand overVerb
4120 [e]mə-hê-rāhמְהֵרָה֙pass quicklyNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4325 [e]ham-ma-yim,הַמַּ֔יִםthe waterNoun
3588 [e]kî-כִּי־forConj
3602 [e]ḵā-ḵāhכָ֛כָהthusAdv
3289 [e]yā-‘aṣיָעַ֥ץcounseledVerb
5921 [e]‘ă-lê-ḵemעֲלֵיכֶ֖םagainstPrep
302 [e]’ă-ḥî-ṯō-p̄el.אֲחִיתֹֽפֶל׃has AhithophelNoun
Hebrew Texts
שמואל ב 17:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י ׀ אַחֲרֵ֣י לֶכְתָּ֗ם וַֽיַּעֲלוּ֙ מֵֽהַבְּאֵ֔ר וַיֵּ֣לְכ֔וּ וַיַּגִּ֖דוּ לַמֶּ֣לֶךְ דָּוִ֑ד וַיֹּאמְר֣וּ אֶל־דָּוִ֗ד ק֣וּמוּ וְעִבְר֤וּ מְהֵרָה֙ אֶת־הַמַּ֔יִם כִּי־כָ֛כָה יָעַ֥ץ עֲלֵיכֶ֖ם אֲחִיתֹֽפֶל׃

שמואל ב 17:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי ׀ אחרי לכתם ויעלו מהבאר וילכו ויגדו למלך דוד ויאמרו אל־דוד קומו ועברו מהרה את־המים כי־ככה יעץ עליכם אחיתפל׃

Links
2 Samuel 17:212 Samuel 17:21 Text Analysis2 Samuel 17:21 Interlinear2 Samuel 17:21 Multilingual2 Samuel 17:21 TSK2 Samuel 17:21 Cross References2 Samuel 17:21 Bible Hub2 Samuel 17:21 Biblia Paralela2 Samuel 17:21 Chinese Bible2 Samuel 17:21 French Bible2 Samuel 17:21 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 17:20
Top of Page
Top of Page