Daniel 2:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1882 [e]wə-ḏā-ṯāוְדָתָ֣אAnd the decreeNoun
5312 [e]nep̄-qaṯ,נֶפְקַ֔תwent forthVerb
2445 [e]wə-ḥak-kî-may-yāוְחַכִּֽימַיָּ֖אthat the wiseAdj
6992 [e]miṯ-qaṭ-ṭə-lîn;מִֽתְקַטְּלִ֑ין[men] should be slainVerb
1156 [e]ū-ḇə-‘ōwוּבְע֛וֹand they soughtVerb
1841 [e]dā-nî-yêlדָּנִיֵּ֥אלDanielNoun
2269 [e]wə-ḥaḇ-rō-w-hîוְחַבְר֖וֹהִיand his fellowsNoun
6992 [e]lə-hiṯ-qə-ṭā-lāh.לְהִתְקְטָלָֽה׃to killVerb
  פ -  
Hebrew Texts
דניאל 2:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְדָתָ֣א נֶפְקַ֔ת וְחַכִּֽימַיָּ֖א מִֽתְקַטְּלִ֑ין וּבְעֹ֛ו דָּנִיֵּ֥אל וְחַבְרֹ֖והִי לְהִתְקְטָלָֽה׃ פ

דניאל 2:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודתא נפקת וחכימיא מתקטלין ובעו דניאל וחברוהי להתקטלה׃ פ

Links
Daniel 2:13Daniel 2:13 Text AnalysisDaniel 2:13 InterlinearDaniel 2:13 MultilingualDaniel 2:13 TSKDaniel 2:13 Cross ReferencesDaniel 2:13 Bible HubDaniel 2:13 Biblia ParalelaDaniel 2:13 Chinese BibleDaniel 2:13 French BibleDaniel 2:13 German Bible

Bible Hub
Daniel 2:12
Top of Page
Top of Page