Daniel 2:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6032 [e]‘ā-nêhעָנֵ֤הansweredVerb
4430 [e]mal-kāמַלְכָּא֙The kingNoun
560 [e]wə-’ā-marוְאָמַ֣רand saidVerb
  [lə-ḵaś-dā-yê[לְכַשְׂדָּיֵא -  
  ḵ]כ] -  
3779 [e](lə-ḵaś-dā-’ê,(לְכַשְׂדָּאֵ֔יto the ChaldeansNoun
  q)ק) -  
4406 [e]mil-lə-ṯāמִלְּתָ֖אThe thingNoun
4481 [e]min-nîמִנִּ֣יfromPrep
230 [e]’az-dā;אַזְדָּ֑אis goneVerb
2006 [e]hênהֵ֣ןifInj
3809 [e]לָ֤אyou willAdv
3046 [e]ṯə-hō-wḏ-‘ūn-na-nîתְהֽוֹדְעוּנַּ֙נִי֙make knownVerb
2493 [e]ḥel-māחֶלְמָ֣אto me the dreamNoun
6591 [e]ū-p̄iš-rêh,וּפִשְׁרֵ֔הּand with the interpretationNoun
1917 [e]had-dā-mînהַדָּמִין֙in piecesNoun
5648 [e]tiṯ-‘aḇ-ḏūn,תִּתְעַבְד֔וּןyou shall be cutVerb
1005 [e]ū-ḇāt-tê-ḵō-wnוּבָתֵּיכ֖וֹןand your housesNoun
5122 [e]nə-wā-lîנְוָלִ֥יa dunghillNoun
7761 [e]yit-tə-śā-mūn.יִתְּשָׂמֽוּן׃shall be madeVerb
Hebrew Texts
דניאל 2:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עָנֵ֤ה מַלְכָּא֙ וְאָמַ֣ר [לְכַשְׂדָּיֵא כ] (לְכַשְׂדָּאֵ֔י ק) מִלְּתָ֖א מִנִּ֣י אַזְדָּ֑א הֵ֣ן לָ֤א תְהֹֽודְעוּנַּ֙נִי֙ חֶלְמָ֣א וּפִשְׁרֵ֔הּ הַדָּמִין֙ תִּתְעַבְד֔וּן וּבָתֵּיכֹ֖ון נְוָלִ֥י יִתְּשָׂמֽוּן׃

דניאל 2:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ענה מלכא ואמר [לכשדיא כ] (לכשדאי ק) מלתא מני אזדא הן לא תהודעונני חלמא ופשרה הדמין תתעבדון ובתיכון נולי יתשמון׃

Links
Daniel 2:5Daniel 2:5 Text AnalysisDaniel 2:5 InterlinearDaniel 2:5 MultilingualDaniel 2:5 TSKDaniel 2:5 Cross ReferencesDaniel 2:5 Bible HubDaniel 2:5 Biblia ParalelaDaniel 2:5 Chinese BibleDaniel 2:5 French BibleDaniel 2:5 German Bible

Bible Hub
Daniel 2:4
Top of Page
Top of Page