Daniel 2:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2006 [e]wə-hênוְהֵ֨ןBut ifInj
2493 [e]ḥel-māחֶלְמָ֤אthe dreamNoun
6591 [e]ū-p̄iš-rêhוּפִשְׁרֵהּ֙and the interpretationNoun
2324 [e]tə-ha-ḥă-wōn,תְּֽהַחֲוֹ֔ןyou showVerb
4978 [e]mat-tə-nānמַתְּנָ֤ןfrom me giftsNoun
5023 [e]ū-nə-ḇiz-bāhוּנְבִזְבָּה֙and rewardsNoun
3367 [e]wî-qārוִיקָ֣רhonorNoun
7690 [e]śag-gî,שַׂגִּ֔יאgreatAdj
6902 [e]tə-qab-bə-lūnתְּקַבְּל֖וּןyou shall receiveVerb
4481 [e]min-מִן־ofPrep
6925 [e]qo-ḏā-māy;קֳדָמָ֑יmePrep
2006 [e]lā-hênלָהֵ֕ןifInj
2493 [e]ḥel-māחֶלְמָ֥אme the dreamNoun
6591 [e]ū-p̄iš-rêhוּפִשְׁרֵ֖הּand the interpretationNoun
2324 [e]ha-ḥă-wō-nî.הַחֲוֹֽנִי׃showVerb
Hebrew Texts
דניאל 2:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֵ֨ן חֶלְמָ֤א וּפִשְׁרֵהּ֙ תְּֽהַחֲוֹ֔ן מַתְּנָ֤ן וּנְבִזְבָּה֙ וִיקָ֣ר שַׂגִּ֔יא תְּקַבְּל֖וּן מִן־קֳדָמָ֑י לָהֵ֕ן חֶלְמָ֥א וּפִשְׁרֵ֖הּ הַחֲוֹֽנִי׃

דניאל 2:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והן חלמא ופשרה תהחון מתנן ונבזבה ויקר שגיא תקבלון מן־קדמי להן חלמא ופשרה החוני׃

Links
Daniel 2:6Daniel 2:6 Text AnalysisDaniel 2:6 InterlinearDaniel 2:6 MultilingualDaniel 2:6 TSKDaniel 2:6 Cross ReferencesDaniel 2:6 Bible HubDaniel 2:6 Biblia ParalelaDaniel 2:6 Chinese BibleDaniel 2:6 French BibleDaniel 2:6 German Bible

Bible Hub
Daniel 2:5
Top of Page
Top of Page