Daniel 3:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6032 [e]‘ā-nêhעָנֵ֣הHe answeredVerb
560 [e]wə-’ā-mar,וְאָמַ֗רand saidVerb
1888 [e]hā-הָֽא־seePrt
576 [e]’ă-nāhאֲנָ֨הI [am]Pro
2370 [e]ḥā-zêhחָזֵ֜הseeVerb
1400 [e]guḇ-rînגֻּבְרִ֣יןmenNoun
703 [e]’ar-bə-‘āh,אַרְבְּעָ֗הfourNoun
8271 [e]šə-ra-yinשְׁרַ֙יִן֙looseVerb
1981 [e]mah-lə-ḵînמַהְלְכִ֣יןwalkingVerb
1459 [e]bə-ḡō-w-בְּגֽוֹא־in the middleNoun
5135 [e]nū-rā,נוּרָ֔אof the fireNoun
2257 [e]wa-ḥă-ḇālוַחֲבָ֖לand hurtNoun
3809 [e]lā-לָא־notAdv
383 [e]’î-ṯayאִיתַ֣יthey havePrt
  bə-hō-wn;בְּה֑וֹןinPrep
7299 [e]wə-rê-wêhוְרֵוֵהּ֙and the formNoun
1768 [e]דִּ֣יofPrt
  [rə-ḇî-‘ā-yā[רְבִיעָיָא -  
  ḵ]כ] -  
7244 [e](rə-ḇî-‘ā-’āh,(רְֽבִיעָאָ֔הthe fourthAdj
  q)ק) -  
1821 [e]dā-mêhדָּמֵ֖הis likeVerb
1247 [e]lə-ḇar-לְבַר־the SonNoun
426 [e]’ĕ-lā-hîn.אֱלָהִֽין׃of GodNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דניאל 3:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עָנֵ֣ה וְאָמַ֗ר הָֽא־אֲנָ֨ה חָזֵ֜ה גֻּבְרִ֣ין אַרְבְּעָ֗ה שְׁרַ֙יִן֙ מַהְלְכִ֣ין בְּגֹֽוא־נוּרָ֔א וַחֲבָ֖ל לָא־אִיתַ֣י בְּהֹ֑ון וְרֵוֵהּ֙ דִּ֣י [רְבִיעָיָא כ] (רְֽבִיעָאָ֔ה ק) דָּמֵ֖ה לְבַר־אֱלָהִֽין׃ ס

דניאל 3:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ענה ואמר הא־אנה חזה גברין ארבעה שרין מהלכין בגוא־נורא וחבל לא־איתי בהון ורוה די [רביעיא כ] (רביעאה ק) דמה לבר־אלהין׃ ס

Links
Daniel 3:25Daniel 3:25 Text AnalysisDaniel 3:25 InterlinearDaniel 3:25 MultilingualDaniel 3:25 TSKDaniel 3:25 Cross ReferencesDaniel 3:25 Bible HubDaniel 3:25 Biblia ParalelaDaniel 3:25 Chinese BibleDaniel 3:25 French BibleDaniel 3:25 German Bible

Bible Hub
Daniel 3:24
Top of Page
Top of Page