Daniel 3:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
116 [e]’ĕ-ḏa-yinאֱדַ֙יִן֙ThenAdv
5020 [e]nə-ḇū-ḵaḏ-neṣ-ṣarנְבוּכַדְנֶצַּ֣רNebuchadnezzarNoun
4430 [e]mal-kā,מַלְכָּ֔אthe kingNoun
8429 [e]tə-wahתְּוַ֖הּwas astonishedVerb
6966 [e]wə-qāmוְקָ֣םand rose upVerb
927 [e]bə-hiṯ-bə-hā-lāh;בְּהִתְבְּהָלָ֑הin hasteVerb
6032 [e]‘ā-nêhעָנֵ֨הspokeVerb
560 [e]wə-’ā-marוְאָמַ֜רand saidVerb
1907 [e]lə-had-dā-ḇə-rō-w-hî,לְהַדָּֽבְר֗וֹהִיto his highNoun
3809 [e]hă-lāהֲלָא֩Did notAdv
1400 [e]ḡuḇ-rînגֻבְרִ֨יןmenNoun
8532 [e]tə-lā-ṯāתְּלָתָ֜אthreeNoun
7412 [e]rə-mê-nāרְמֵ֤ינָאwe castVerb
1459 [e]lə-ḡō-w-לְגוֹא־into the midstNoun
5135 [e]nū-rāנוּרָא֙of the fireNoun
3729 [e]mə-ḵap-pə-ṯîn,מְכַפְּתִ֔יןboundVerb
6032 [e]‘ā-na-yinעָנַ֤יִןThey answeredVerb
560 [e]wə-’ā-mə-rînוְאָמְרִין֙and saidVerb
4430 [e]lə-mal-kā,לְמַלְכָּ֔אto the kingNoun
3330 [e]yaṣ-ṣî-ḇāיַצִּיבָ֖אTRUEAdj
4430 [e]mal-kā.מַלְכָּֽא׃O kingNoun
Hebrew Texts
דניאל 3:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֱדַ֙יִן֙ נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֔א תְּוַ֖הּ וְקָ֣ם בְּהִתְבְּהָלָ֑ה עָנֵ֨ה וְאָמַ֜ר לְהַדָּֽבְרֹ֗והִי הֲלָא֩ גֻבְרִ֨ין תְּלָתָ֜א רְמֵ֤ינָא לְגֹוא־נוּרָא֙ מְכַפְּתִ֔ין עָנַ֤יִן וְאָמְרִין֙ לְמַלְכָּ֔א יַצִּיבָ֖א מַלְכָּֽא׃

דניאל 3:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אדין נבוכדנצר מלכא תוה וקם בהתבהלה ענה ואמר להדברוהי הלא גברין תלתא רמינא לגוא־נורא מכפתין ענין ואמרין למלכא יציבא מלכא׃

Links
Daniel 3:24Daniel 3:24 Text AnalysisDaniel 3:24 InterlinearDaniel 3:24 MultilingualDaniel 3:24 TSKDaniel 3:24 Cross ReferencesDaniel 3:24 Bible HubDaniel 3:24 Biblia ParalelaDaniel 3:24 Chinese BibleDaniel 3:24 French BibleDaniel 3:24 German Bible

Bible Hub
Daniel 3:23
Top of Page
Top of Page