Daniel 5:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  bah-בַּהּ־inPrep
8160 [e]ša-‘ă-ṯāh,שַׁעֲתָ֗הthe same hourNoun
  [nə-p̄a-qū[נְפַקוּ -  
  ḵ]כ] -  
5312 [e](nə-p̄a-qāh(נְפַ֙קָה֙came forthVerb
  q)ק) -  
677 [e]’eṣ-bə-‘ānאֶצְבְּעָן֙fingersNoun
1768 [e]דִּ֣יofPrt
3028 [e]yaḏ-יַד־handNoun
606 [e]’ĕ-nāš,אֱנָ֔שׁof a manNoun
3790 [e]wə-ḵā-ṯə-ḇānוְכָֽתְבָן֙and wroteVerb
6903 [e]lā-qo-ḇêlלָקֳבֵ֣לover againstSubst
5043 [e]neḇ-raš-tā,נֶבְרַשְׁתָּ֔אthe lampstandNoun
5922 [e]‘al-עַל־onPrep
1528 [e]gî-rāגִּירָ֕אthe plasterNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־ofPrt
3797 [e]ḵə-ṯalכְתַ֥לthe wallNoun
1965 [e]hê-ḵə-lāהֵיכְלָ֖אpalaceNoun
1768 [e]דִּ֣יofPrt
4430 [e]mal-kā;מַלְכָּ֑אof the kingNoun
4430 [e]ū-mal-kāוּמַלְכָּ֣אand the kingNoun
2370 [e]ḥā-zêh,חָזֵ֔הsawVerb
6447 [e]pasפַּ֥סthe partNoun
3028 [e]yə-ḏāhיְדָ֖הof the handNoun
1768 [e]דִּ֥יthatPrt
3790 [e]ḵā-ṯə-ḇāh.כָתְבָֽה׃wroteVerb
Hebrew Texts
דניאל 5:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּהּ־שַׁעֲתָ֗ה [נְפַקוּ כ] (נְפַ֙קָה֙ ק) אֶצְבְּעָן֙ דִּ֣י יַד־אֱנָ֔שׁ וְכָֽתְבָן֙ לָקֳבֵ֣ל נֶבְרַשְׁתָּ֔א עַל־גִּירָ֕א דִּֽי־כְתַ֥ל הֵיכְלָ֖א דִּ֣י מַלְכָּ֑א וּמַלְכָּ֣א חָזֵ֔ה פַּ֥ס יְדָ֖ה דִּ֥י כָתְבָֽה׃

דניאל 5:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בה־שעתה [נפקו כ] (נפקה ק) אצבען די יד־אנש וכתבן לקבל נברשתא על־גירא די־כתל היכלא די מלכא ומלכא חזה פס ידה די כתבה׃

Links
Daniel 5:5Daniel 5:5 Text AnalysisDaniel 5:5 InterlinearDaniel 5:5 MultilingualDaniel 5:5 TSKDaniel 5:5 Cross ReferencesDaniel 5:5 Bible HubDaniel 5:5 Biblia ParalelaDaniel 5:5 Chinese BibleDaniel 5:5 French BibleDaniel 5:5 German Bible

Bible Hub
Daniel 5:4
Top of Page
Top of Page