Deuteronomy 15:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]nā-ṯō-wnנָת֤וֹןwhen you giveVerb
5414 [e]tit-tênתִּתֵּן֙giveVerb
  lōw,ל֔וֹtoPrep
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and notAdv
7489 [e]yê-ra‘יֵרַ֥עdo be grievedVerb
3824 [e]lə-ḇā-ḇə-ḵāלְבָבְךָ֖when your heartNoun
5414 [e]bə-ṯit-tə-ḵāבְּתִתְּךָ֣you giveVerb
  lōw;ל֑וֹto himPrep
3588 [e]כִּ֞יbecauseConj
1558 [e]biḡ-lalבִּגְלַ֣ל ׀forNoun
1697 [e]had-dā-ḇārהַדָּבָ֣רthingNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֗הthisPro
1288 [e]yə-ḇā-reḵ-ḵāיְבָרֶכְךָ֙shall blessVerb
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֣הThe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵā,אֱלֹהֶ֔יךָyour God youNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָֽל־in allNoun
4639 [e]ma-‘ă-śe-ḵā,מַעֲשֶׂ֔ךָyour worksNoun
3605 [e]ū-ḇə-ḵōlוּבְכֹ֖לthat in allNoun
4916 [e]miš-laḥמִשְׁלַ֥חyou putNoun
3027 [e]yā-ḏe-ḵā.יָדֶֽךָ׃your handNoun
Hebrew Texts
דברים 15:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נָתֹ֤ון תִּתֵּן֙ לֹ֔ו וְלֹא־יֵרַ֥ע לְבָבְךָ֖ בְּתִתְּךָ֣ לֹ֑ו כִּ֞י בִּגְלַ֣ל ׀ הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֗ה יְבָרֶכְךָ֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בְּכָֽל־מַעֲשֶׂ֔ךָ וּבְכֹ֖ל מִשְׁלַ֥ח יָדֶֽךָ׃

דברים 15:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נתון תתן לו ולא־ירע לבבך בתתך לו כי בגלל ׀ הדבר הזה יברכך יהוה אלהיך בכל־מעשך ובכל משלח ידך׃

Links
Deuteronomy 15:10Deuteronomy 15:10 Text AnalysisDeuteronomy 15:10 InterlinearDeuteronomy 15:10 MultilingualDeuteronomy 15:10 TSKDeuteronomy 15:10 Cross ReferencesDeuteronomy 15:10 Bible HubDeuteronomy 15:10 Biblia ParalelaDeuteronomy 15:10 Chinese BibleDeuteronomy 15:10 French BibleDeuteronomy 15:10 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 15:9
Top of Page
Top of Page