Deuteronomy 22:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6064 [e]wə-‘ā-nə-šūוְעָנְשׁ֨וּAnd they shall amerceVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֜וֹhimAcc
3967 [e]mê-’āhמֵ֣אָהin a hundredNoun
3701 [e]ḵe-sep̄,כֶ֗סֶף[shekels] of silverNoun
5414 [e]wə-nā-ṯə-nūוְנָתְנוּ֙and giveVerb
1 [e]la-’ă-ḇîלַאֲבִ֣י[them] to the fatherNoun
5291 [e]han-na-‘ă-rāh,הַֽנַּעֲרָ֔הof the young womanNoun
3588 [e]כִּ֤יbecauseConj
3318 [e]hō-w-ṣîהוֹצִיא֙he has brought upVerb
8034 [e]šêmשֵׁ֣םa nameNoun
7451 [e]rā‘,רָ֔עevilAdj
5921 [e]‘alעַ֖לonPrep
1330 [e]bə-ṯū-laṯבְּתוּלַ֣תa virginNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
  wə-lōw-וְלֽוֹ־and 
1961 [e]ṯih-yehתִהְיֶ֣הshe shall beVerb
802 [e]lə-’iš-šāh,לְאִשָּׁ֔הhis wifeNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
3201 [e]yū-ḵalיוּכַ֥לdo he mayVerb
7971 [e]lə-šal-lə-ḥāhלְשַׁלְּחָ֖הּput her awayVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3117 [e]yā-māw.יָמָֽיו׃his daysNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברים 22:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָנְשׁ֨וּ אֹתֹ֜ו מֵ֣אָה כֶ֗סֶף וְנָתְנוּ֙ לַאֲבִ֣י הַֽנַּעֲרָ֔ה כִּ֤י הֹוצִיא֙ שֵׁ֣ם רָ֔ע עַ֖ל בְּתוּלַ֣ת יִשְׂרָאֵ֑ל וְלֹֽו־תִהְיֶ֣ה לְאִשָּׁ֔ה לֹא־יוּכַ֥ל לְשַׁלְּחָ֖הּ כָּל־יָמָֽיו׃ ס

דברים 22:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו־תהיה לאשה לא־יוכל לשלחה כל־ימיו׃ ס

Links
Deuteronomy 22:19Deuteronomy 22:19 Text AnalysisDeuteronomy 22:19 InterlinearDeuteronomy 22:19 MultilingualDeuteronomy 22:19 TSKDeuteronomy 22:19 Cross ReferencesDeuteronomy 22:19 Bible HubDeuteronomy 22:19 Biblia ParalelaDeuteronomy 22:19 Chinese BibleDeuteronomy 22:19 French BibleDeuteronomy 22:19 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 22:18
Top of Page
Top of Page