Deuteronomy 32:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7392 [e]yar-ki-ḇê-hūיַרְכִּבֵ֙הוּ֙He made him rideVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
  [bā-mō-w-ṯê[בָּמֹותֵי -  
  ḵ]כ] -  
1116 [e](bā-mo-ṯê(בָּ֣מֳתֵיthe high placesNoun
  q)ק) -  
776 [e]’ā-reṣ,אָ֔רֶץof the earthNoun
398 [e]way-yō-ḵalוַיֹּאכַ֖לthat he might eatVerb
8570 [e]tə-nū-ḇōṯתְּנוּבֹ֣תthe increaseNoun
7704 [e]śā-ḏāy;שָׂדָ֑יof the fieldsNoun
3243 [e]way-yê-ni-qê-hūוַיֵּנִקֵ֤הֽוּand he made him to suckVerb
1706 [e]ḏə-ḇašדְבַשׁ֙honeyNoun
5553 [e]mis-se-la‘,מִסֶּ֔לַעfrom the rockNoun
8081 [e]wə-še-menוְשֶׁ֖מֶןand oilNoun
2496 [e]mê-ḥal-mîšמֵחַלְמִ֥ישׁfrom the flintyNoun
6697 [e]ṣūr.צֽוּר׃rockNoun
Hebrew Texts
דברים 32:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יַרְכִּבֵ֙הוּ֙ עַל־ [בָּמֹותֵי כ] (בָּ֣מֳתֵי ק) אָ֔רֶץ וַיֹּאכַ֖ל תְּנוּבֹ֣ת שָׂדָ֑י וַיֵּנִקֵ֤הֽוּ דְבַשׁ֙ מִסֶּ֔לַע וְשֶׁ֖מֶן מֵחַלְמִ֥ישׁ צֽוּר׃

דברים 32:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ירכבהו על־ [במותי כ] (במתי ק) ארץ ויאכל תנובת שדי וינקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור׃

Links
Deuteronomy 32:13Deuteronomy 32:13 Text AnalysisDeuteronomy 32:13 InterlinearDeuteronomy 32:13 MultilingualDeuteronomy 32:13 TSKDeuteronomy 32:13 Cross ReferencesDeuteronomy 32:13 Bible HubDeuteronomy 32:13 Biblia ParalelaDeuteronomy 32:13 Chinese BibleDeuteronomy 32:13 French BibleDeuteronomy 32:13 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 32:12
Top of Page
Top of Page