Ecclesiastes 10:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2658 [e]ḥō-p̄êrחֹפֵ֥רhe who digsVerb
1475 [e]gūm-māṣגּוּמָּ֖ץa pitNoun
  bōwבּ֣וֹinPrep
5307 [e]yip-pō-wl;יִפּ֑וֹלshall fallVerb
6555 [e]ū-p̄ō-rêṣוּפֹרֵ֥ץand whoever breaksVerb
1447 [e]gā-ḏêrגָּדֵ֖רa hedgeNoun
5391 [e]yiš-šə-ḵen-nūיִשְּׁכֶ֥נּוּshall biteVerb
5175 [e]nā-ḥāš.נָחָֽשׁ׃a serpentNoun
Hebrew Texts
קהלת 10:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
חֹפֵ֥ר גּוּמָּ֖ץ בֹּ֣ו יִפֹּ֑ול וּפֹרֵ֥ץ גָּדֵ֖ר יִשְּׁכֶ֥נּוּ נָחָֽשׁ׃

קהלת 10:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
חפר גומץ בו יפול ופרץ גדר ישכנו נחש׃

Links
Ecclesiastes 10:8Ecclesiastes 10:8 Text AnalysisEcclesiastes 10:8 InterlinearEcclesiastes 10:8 MultilingualEcclesiastes 10:8 TSKEcclesiastes 10:8 Cross ReferencesEcclesiastes 10:8 Bible HubEcclesiastes 10:8 Biblia ParalelaEcclesiastes 10:8 Chinese BibleEcclesiastes 10:8 French BibleEcclesiastes 10:8 German Bible

Bible Hub
Ecclesiastes 10:7
Top of Page
Top of Page