Ecclesiastes 2:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֤יforConj
120 [e]lə-’ā-ḏāmלְאָדָם֙to a personNoun
2896 [e]šeṭ-ṭō-wḇשֶׁטּ֣וֹב[is] that goodAdj
6440 [e]lə-p̄ā-nāw,לְפָנָ֔יוin His sightNoun
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֛ן[God] givesVerb
2451 [e]ḥāḵ-māhחָכְמָ֥הwisdomNoun
1847 [e]wə-ḏa-‘aṯוְדַ֖עַתand knowledgeNoun
8057 [e]wə-śim-ḥāh;וְשִׂמְחָ֑הbut joyNoun
2398 [e]wə-la-ḥō-w-ṭeוְלַחוֹטֶא֩to the sinnerVerb
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֨ןhe givesVerb
6045 [e]‘in-yānעִנְיָ֜ןtravailNoun
622 [e]le-’ĕ-sō-wp̄לֶאֱס֣וֹףof gatheringVerb
3664 [e]wə-liḵ-nō-ws,וְלִכְנ֗וֹסthat to heap upVerb
5414 [e]lā-ṯêṯלָתֵת֙he may giveVerb
2896 [e]lə-ṭō-wḇלְטוֹב֙to oneAdj
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm,הָֽאֱלֹהִ֔יםGodNoun
1571 [e]gam-גַּם־alsoAdv
2088 [e]zehזֶ֥הThisPro
1892 [e]he-ḇelהֶ֖בֶל[is] vanityNoun
7469 [e]ū-rə-‘ūṯוּרְע֥וּתand vexationNoun
7307 [e]rū-aḥ.רֽוּחַ׃of spiritNoun
Hebrew Texts
קהלת 2:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֤י לְאָדָם֙ שֶׁטֹּ֣וב לְפָנָ֔יו נָתַ֛ן חָכְמָ֥ה וְדַ֖עַת וְשִׂמְחָ֑ה וְלַחֹוטֶא֩ נָתַ֨ן עִנְיָ֜ן לֶאֱסֹ֣וף וְלִכְנֹ֗וס לָתֵת֙ לְטֹוב֙ לִפְנֵ֣י הָֽאֱלֹהִ֔ים גַּם־זֶ֥ה הֶ֖בֶל וּרְע֥וּת רֽוּחַ׃

קהלת 2:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים גם־זה הבל ורעות רוח׃

Links
Ecclesiastes 2:26Ecclesiastes 2:26 Text AnalysisEcclesiastes 2:26 InterlinearEcclesiastes 2:26 MultilingualEcclesiastes 2:26 TSKEcclesiastes 2:26 Cross ReferencesEcclesiastes 2:26 Bible HubEcclesiastes 2:26 Biblia ParalelaEcclesiastes 2:26 Chinese BibleEcclesiastes 2:26 French BibleEcclesiastes 2:26 German Bible

Bible Hub
Ecclesiastes 2:25
Top of Page
Top of Page