Ezekiel 3:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]ū-ḇə-šūḇוּבְשׁ֨וּב[man] does turnVerb
6662 [e]ṣad-dîqצַדִּ֤יקwhen a righteousAdj
6664 [e]miṣ-ṣiḏ-qōwמִצִּדְקוֹ֙from his righteousnessNoun
6213 [e]wə-‘ā-śāhוְעָ֣שָׂהand commitVerb
5766 [e]‘ā-wel,עָ֔וֶלiniquityNoun
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָתַתִּ֥יand I layVerb
4383 [e]miḵ-šō-wlמִכְשׁ֛וֹלa stumbling blockNoun
6440 [e]lə-p̄ā-nāwלְפָנָ֖יוbefore himNoun
1931 [e]ה֣וּאhePro
4191 [e]yā-mūṯ;יָמ֑וּתshall dieVerb
3588 [e]כִּ֣יbecauseConj
3808 [e]לֹ֤אnotAdv
2094 [e]hiz-har-tōwהִזְהַרְתּוֹ֙do given him warningVerb
2403 [e]bə-ḥaṭ-ṭā-ṯōwבְּחַטָּאת֣וֹin his sinNoun
4191 [e]yā-mūṯ,יָמ֔וּתhe shall dieVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
2142 [e]ṯiz-zā-ḵar-nā,תִזָּכַ֗רְןָdo be rememberedVerb
6666 [e]ṣiḏ-qō-ṯāwצִדְקֹתָו֙his righteousnessNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
6213 [e]‘ā-śāh,עָשָׂ֔הhe has doneVerb
1818 [e]wə-ḏā-mōwוְדָמ֖וֹbut his bloodNoun
3027 [e]mî-yā-ḏə-ḵāמִיָּדְךָ֥at your handNoun
1245 [e]’ă-ḇaq-qêš.אֲבַקֵּֽשׁ׃will I requireVerb
Hebrew Texts
יחזקאל 3:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְשׁ֨וּב צַדִּ֤יק מִצִּדְקֹו֙ וְעָ֣שָׂה עָ֔וֶל וְנָתַתִּ֥י מִכְשֹׁ֛ול לְפָנָ֖יו ה֣וּא יָמ֑וּת כִּ֣י לֹ֤א הִזְהַרְתֹּו֙ בְּחַטָּאתֹ֣ו יָמ֔וּת וְלֹ֣א תִזָּכַ֗רְןָ צִדְקֹתָו֙ אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְדָמֹ֖ו מִיָּדְךָ֥ אֲבַקֵּֽשׁ׃

יחזקאל 3:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובשוב צדיק מצדקו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו הוא ימות כי לא הזהרתו בחטאתו ימות ולא תזכרן צדקתו אשר עשה ודמו מידך אבקש׃

Links
Ezekiel 3:20Ezekiel 3:20 Text AnalysisEzekiel 3:20 InterlinearEzekiel 3:20 MultilingualEzekiel 3:20 TSKEzekiel 3:20 Cross ReferencesEzekiel 3:20 Bible HubEzekiel 3:20 Biblia ParalelaEzekiel 3:20 Chinese BibleEzekiel 3:20 French BibleEzekiel 3:20 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 3:19
Top of Page
Top of Page