Ezra 5:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3660 [e]ū-ḵə-nê-māוּכְנֵ֥מָאand thus usAdv
6600 [e]p̄iṯ-ḡā-māפִתְגָמָ֖אanswerNoun
8421 [e]hă-ṯî-ḇū-nāהֲתִיב֣וּנָאthey returnedVerb
560 [e]lə-mê-mar;לְמֵמַ֑רsayingVerb
586 [e]’ă-naḥ-nāאֲנַ֣חְנָאWePro
1994 [e]him-mōwהִמּ֡וֹarePro
5649 [e]‘aḇ-ḏō-w-hîעַבְדוֹהִי֩are the servantsNoun
1768 [e]ḏî-דִֽי־ofPrt
426 [e]’ĕ-lāhאֱלָ֨הּthe GodNoun
8065 [e]šə-may-yāשְׁמַיָּ֜אof heavenNoun
772 [e]wə-’ar-‘ā,וְאַרְעָ֗אand earthNoun
1124 [e]ū-ḇā-na-yinוּבָנַ֤יִןand buildVerb
1005 [e]bay-ṯāבַּיְתָא֙the houseNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־thatPrt
1934 [e]hă-wāהֲוָ֨אwasVerb
1124 [e]ḇə-nêhבְנֵ֜הbuildVerb
6928 [e]miq-qaḏ-maṯמִקַּדְמַ֤תagoNoun
1836 [e]də-nāhדְּנָה֙thesePro
8140 [e]šə-nînשְׁנִ֣יןyearsNoun
7690 [e]śag-gî-’ān,שַׂגִּיאָ֔ןmanyAdj
4430 [e]ū-me-leḵוּמֶ֤לֶךְand kingNoun
3479 [e]lə-yiś-rā-’êlלְיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
7229 [e]raḇ,רַ֔בthat a greatAdj
1124 [e]bə-nā-hîבְּנָ֖הִיbuiltVerb
3635 [e]wə-šaḵ-lə-lêh.וְשַׁכְלְלֵֽהּ׃and set upVerb
Hebrew Texts
עזרא 5:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּכְנֵ֥מָא פִתְגָמָ֖א הֲתִיב֣וּנָא לְמֵמַ֑ר אֲנַ֣חְנָא הִמֹּ֡ו עַבְדֹוהִי֩ דִֽי־אֱלָ֨הּ שְׁמַיָּ֜א וְאַרְעָ֗א וּבָנַ֤יִן בַּיְתָא֙ דִּֽי־הֲוָ֨א בְנֵ֜ה מִקַּדְמַ֤ת דְּנָה֙ שְׁנִ֣ין שַׂגִּיאָ֔ן וּמֶ֤לֶךְ לְיִשְׂרָאֵל֙ רַ֔ב בְּנָ֖הִי וְשַׁכְלְלֵֽהּ׃

עזרא 5:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכנמא פתגמא התיבונא לממר אנחנא המו עבדוהי די־אלה שמיא וארעא ובנין ביתא די־הוא בנה מקדמת דנה שנין שגיאן ומלך לישראל רב בנהי ושכללה׃

Links
Ezra 5:11Ezra 5:11 Text AnalysisEzra 5:11 InterlinearEzra 5:11 MultilingualEzra 5:11 TSKEzra 5:11 Cross ReferencesEzra 5:11 Bible HubEzra 5:11 Biblia ParalelaEzra 5:11 Chinese BibleEzra 5:11 French BibleEzra 5:11 German Bible

Bible Hub
Ezra 5:10
Top of Page
Top of Page