Genesis 19:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]hin-nêh-הִנֵּה־beholdPrt
4994 [e]נָ֠אNowInj
4672 [e]mā-ṣāמָצָ֨אhas foundVerb
5650 [e]‘aḇ-də-ḵāעַבְדְּךָ֣your servantNoun
2580 [e]ḥênחֵן֮graceNoun
5869 [e]bə-‘ê-ne-ḵāבְּעֵינֶיךָ֒in your sightNoun
1431 [e]wat-taḡ-dêlוַתַּגְדֵּ֣לand you have magnifiedVerb
2617 [e]ḥas-də-ḵā,חַסְדְּךָ֗your goodnessNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רwhichPrt
6213 [e]‘ā-śî-ṯāעָשִׂ֙יתָ֙you have shownVerb
5978 [e]‘im-mā-ḏî,עִמָּדִ֔יto mePrep
2421 [e]lə-ha-ḥă-yō-wṯלְהַחֲי֖וֹתin savingVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5315 [e]nap̄-šî;נַפְשִׁ֑יmy lifeNoun
595 [e]wə-’ā-nō-ḵî,וְאָנֹכִ֗יand IPro
3808 [e]לֹ֤אnotAdv
3201 [e]’ū-ḵalאוּכַל֙will be ableVerb
4422 [e]lə-him-mā-lêṭלְהִמָּלֵ֣טto escapeVerb
2022 [e]hā-hā-rāh,הָהָ֔רָהto the mountainNoun
6435 [e]pen-פֶּן־lestConj
1692 [e]tiḏ-bā-qa-nîתִּדְבָּקַ֥נִיovertake meVerb
7451 [e]hā-rā-‘āhהָרָעָ֖הsome evilAdj
4191 [e]wā-mat-tî.וָמַֽתִּי׃and I dieVerb
Hebrew Texts
בראשית 19:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּה־נָ֠א מָצָ֨א עַבְדְּךָ֣ חֵן֮ בְּעֵינֶיךָ֒ וַתַּגְדֵּ֣ל חַסְדְּךָ֗ אֲשֶׁ֤ר עָשִׂ֙יתָ֙ עִמָּדִ֔י לְהַחֲיֹ֖ות אֶת־נַפְשִׁ֑י וְאָנֹכִ֗י לֹ֤א אוּכַל֙ לְהִמָּלֵ֣ט הָהָ֔רָה פֶּן־תִּדְבָּקַ֥נִי הָרָעָ֖ה וָמַֽתִּי׃

בראשית 19:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה־נא מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את־נפשי ואנכי לא אוכל להמלט ההרה פן־תדבקני הרעה ומתי׃

Links
Genesis 19:19Genesis 19:19 Text AnalysisGenesis 19:19 InterlinearGenesis 19:19 MultilingualGenesis 19:19 TSKGenesis 19:19 Cross ReferencesGenesis 19:19 Bible HubGenesis 19:19 Biblia ParalelaGenesis 19:19 Chinese BibleGenesis 19:19 French BibleGenesis 19:19 German Bible

Bible Hub
Genesis 19:18
Top of Page
Top of Page