Genesis 34:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2859 [e]wə-hiṯ-ḥat-tə-nūוְהִֽתְחַתְּנ֖וּAnd make you marriagesVerb
854 [e]’ō-ṯā-nū;אֹתָ֑נוּwith usPrep
1323 [e]bə-nō-ṯê-ḵemבְּנֹֽתֵיכֶם֙your daughersNoun
5414 [e]tit-tə-nū-תִּתְּנוּ־giveVerb
  lā-nū,לָ֔נוּto usPrep
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1323 [e]bə-nō-ṯê-nūבְּנֹתֵ֖ינוּour daughersNoun
3947 [e]tiq-ḥūתִּקְח֥וּtakeVerb
  lā-ḵem.לָכֶֽם׃to youPrep
Hebrew Texts
בראשית 34:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִֽתְחַתְּנ֖וּ אֹתָ֑נוּ בְּנֹֽתֵיכֶם֙ תִּתְּנוּ־לָ֔נוּ וְאֶת־בְּנֹתֵ֖ינוּ תִּקְח֥וּ לָכֶֽם׃

בראשית 34:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והתחתנו אתנו בנתיכם תתנו־לנו ואת־בנתינו תקחו לכם׃

Links
Genesis 34:9Genesis 34:9 Text AnalysisGenesis 34:9 InterlinearGenesis 34:9 MultilingualGenesis 34:9 TSKGenesis 34:9 Cross ReferencesGenesis 34:9 Bible HubGenesis 34:9 Biblia ParalelaGenesis 34:9 Chinese BibleGenesis 34:9 French BibleGenesis 34:9 German Bible

Bible Hub
Genesis 34:8
Top of Page
Top of Page