Genesis 49:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5475 [e]bə-sō-ḏāmבְּסֹדָם֙into their councilNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
935 [e]tā-ḇōתָּבֹ֣אlet comeVerb
5315 [e]nap̄-šî,נַפְשִׁ֔יO my soulNoun
6951 [e]biq-hā-lāmבִּקְהָלָ֖םwith their assemblyNoun
408 [e]’al-אַל־notAdv
3161 [e]tê-ḥaḏתֵּחַ֣דmay I be unitedVerb
3519 [e]kə-ḇō-ḏî;כְּבֹדִ֑יin honorNoun
3588 [e]כִּ֤יforConj
639 [e]ḇə-’ap-pāmבְאַפָּם֙in their angerNoun
2026 [e]hā-rə-ḡūהָ֣רְגוּthey slewVerb
376 [e]’îš,אִ֔ישׁa manNoun
7522 [e]ū-ḇir-ṣō-nāmוּבִרְצֹנָ֖םand in their self-willNoun
6131 [e]‘iq-qə-rū-עִקְּרוּ־they hamstrungVerb
7794 [e]šō-wr.שֽׁוֹר׃oxenNoun
Hebrew Texts
בראשית 49:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּסֹדָם֙ אַל־תָּבֹ֣א נַפְשִׁ֔י בִּקְהָלָ֖ם אַל־תֵּחַ֣ד כְּבֹדִ֑י כִּ֤י בְאַפָּם֙ הָ֣רְגוּ אִ֔ישׁ וּבִרְצֹנָ֖ם עִקְּרוּ־שֹֽׁור׃

בראשית 49:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בסדם אל־תבא נפשי בקהלם אל־תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו־שור׃

Links
Genesis 49:6Genesis 49:6 Text AnalysisGenesis 49:6 InterlinearGenesis 49:6 MultilingualGenesis 49:6 TSKGenesis 49:6 Cross ReferencesGenesis 49:6 Bible HubGenesis 49:6 Biblia ParalelaGenesis 49:6 Chinese BibleGenesis 49:6 French BibleGenesis 49:6 German Bible

Bible Hub
Genesis 49:5
Top of Page
Top of Page