Isaiah 11:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֣ה ׀And it shall come to passVerb
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםon that dayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֗וּאin thatPro
3254 [e]yō-w-sîp̄יוֹסִ֨יףagainVerb
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֤י ׀[that] the LordNoun
8145 [e]šê-nîṯשֵׁנִית֙the second timeNoun
3027 [e]yā-ḏōw,יָד֔וֹshall set his handNoun
7069 [e]liq-nō-wṯלִקְנ֖וֹתto recoverVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7605 [e]šə-’ārשְׁאָ֣רthe remnantNoun
5971 [e]‘am-mōw;עַמּ֑וֹof his peopleNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
7604 [e]yiš-šā-’êrיִשָּׁאֵר֩shall be leftVerb
804 [e]mê-’aš-šūrמֵאַשּׁ֨וּרFrom AssyriaNoun
4714 [e]ū-mim-miṣ-ra-yimוּמִמִּצְרַ֜יִםand from EgyptNoun
6624 [e]ū-mip-paṯ-rō-wsוּמִפַּתְר֣וֹסand from PathrosNoun
3568 [e]ū-mik-kūš,וּמִכּ֗וּשׁand from CushNoun
5867 [e]ū-mê-‘ê-lāmוּמֵעֵילָ֤םand from ElamNoun
8152 [e]ū-miš-šin-‘ārוּמִשִּׁנְעָר֙and from ShinarNoun
2574 [e]ū-mê-ḥă-māṯ,וּמֵ֣חֲמָ֔תand from HamathNoun
339 [e]ū-mê-’î-yêוּמֵאִיֵּ֖יand from the islandsNoun
3220 [e]hay-yām.הַיָּֽם׃of the seaNoun
Hebrew Texts
ישעה 11:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֣ה ׀ בַּיֹּ֣ום הַה֗וּא יֹוסִ֨יף אֲדֹנָ֤י ׀ שֵׁנִית֙ יָדֹ֔ו לִקְנֹ֖ות אֶת־שְׁאָ֣ר עַמֹּ֑ו אֲשֶׁ֣ר יִשָּׁאֵר֩ מֵאַשּׁ֨וּר וּמִמִּצְרַ֜יִם וּמִפַּתְרֹ֣וס וּמִכּ֗וּשׁ וּמֵעֵילָ֤ם וּמִשִּׁנְעָר֙ וּמֵ֣חֲמָ֔ת וּמֵאִיֵּ֖י הַיָּֽם׃

ישעה 11:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה ׀ ביום ההוא יוסיף אדני ׀ שנית ידו לקנות את־שאר עמו אשר ישאר מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי הים׃

Links
Isaiah 11:11Isaiah 11:11 Text AnalysisIsaiah 11:11 InterlinearIsaiah 11:11 MultilingualIsaiah 11:11 TSKIsaiah 11:11 Cross ReferencesIsaiah 11:11 Bible HubIsaiah 11:11 Biblia ParalelaIsaiah 11:11 Chinese BibleIsaiah 11:11 French BibleIsaiah 11:11 German Bible

Bible Hub
Isaiah 11:10
Top of Page
Top of Page