Isaiah 18:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6256 [e]bā-‘êṯבָּעֵת֩At that timeNoun
1931 [e]ha-hîהַהִ֨יאIn thatPro
2986 [e]yū-ḇal-יֽוּבַל־shall be broughtVerb
7862 [e]šayשַׁ֜יthe presentNoun
3069 [e]Yah-wehלַיהוָ֣הThe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ,צְבָא֗וֹתof hostsNoun
5971 [e]‘amעַ֚םof a peopleNoun
4900 [e]mə-muš-šāḵמְמֻשָּׁ֣ךְscatteredVerb
4178 [e]ū-mō-w-rāṭ,וּמוֹרָ֔טand peeledVerb
5971 [e]ū-mê-‘amוּמֵעַ֥םand from a peopleNoun
3372 [e]nō-w-rāנוֹרָ֖אterribleVerb
4480 [e]min-מִן־from a peoplePrep
1931 [e]ה֣וּאtheir beginningPro
1973 [e]wā-hā-lə-’āh;וָהָ֑לְאָהand until nowAdv
1471 [e]gō-wגּ֣וֹי ׀a nationNoun
  qaw-קַו־ -  
6978 [e]qāwקָ֣וA powerfulNoun
4001 [e]ū-mə-ḇū-sāh,וּמְבוּסָ֗הand trodden under footNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רWhosePrt
958 [e]bā-zə-’ūבָּזְא֤וּhave spoiledVerb
5104 [e]nə-hā-rîmנְהָרִים֙the riversNoun
776 [e]’ar-ṣōw,אַרְצ֔וֹlandNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4725 [e]mə-qō-wmמְק֛וֹםthe placeNoun
8034 [e]šêm-שֵׁם־of the nameNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֥הThe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯצְבָא֖וֹתof hostsNoun
2022 [e]har-הַר־the mountNoun
6726 [e]ṣî-yō-wn.צִיּֽוֹן׃ZionNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 18:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בָּעֵת֩ הַהִ֨יא יֽוּבַל־שַׁ֜י לַיהוָ֣ה צְבָאֹ֗ות עַ֚ם מְמֻשָּׁ֣ךְ וּמֹורָ֔ט וּמֵעַ֥ם נֹורָ֖א מִן־ה֣וּא וָהָ֑לְאָה גֹּ֣וי ׀ קַו־קָ֣ו וּמְבוּסָ֗ה אֲשֶׁ֨ר בָּזְא֤וּ נְהָרִים֙ אַרְצֹ֔ו אֶל־מְקֹ֛ום שֵׁם־יְהוָ֥ה צְבָאֹ֖ות הַר־צִיֹּֽון׃ ס

ישעה 18:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בעת ההיא יובל־שי ליהוה צבאות עם ממשך ומורט ומעם נורא מן־הוא והלאה גוי ׀ קו־קו ומבוסה אשר בזאו נהרים ארצו אל־מקום שם־יהוה צבאות הר־ציון׃ ס

Links
Isaiah 18:7Isaiah 18:7 Text AnalysisIsaiah 18:7 InterlinearIsaiah 18:7 MultilingualIsaiah 18:7 TSKIsaiah 18:7 Cross ReferencesIsaiah 18:7 Bible HubIsaiah 18:7 Biblia ParalelaIsaiah 18:7 Chinese BibleIsaiah 18:7 French BibleIsaiah 18:7 German Bible

Bible Hub
Isaiah 18:6
Top of Page
Top of Page