Isaiah 27:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יYetConj
5892 [e]‘îrעִ֤ירcityNoun
1219 [e]bə-ṣū-rāhבְּצוּרָה֙For the fortifiedVerb
910 [e]bā-ḏāḏ,בָּדָ֔ד[shall be] desolateNoun
5116 [e]nā-wehנָוֶ֕הthe dwelling placeNoun
7971 [e]mə-šul-lāḥמְשֻׁלָּ֥חforsakenVerb
5800 [e]wə-ne-‘ĕ-zāḇוְנֶעֱזָ֖בand leftVerb
4057 [e]kam-miḏ-bār;כַּמִּדְבָּ֑רlike a wildernessNoun
8033 [e]šāmשָׁ֣םThereAdv
7462 [e]yir-‘ehיִרְעֶ֥הshall feedVerb
5695 [e]‘ê-ḡelעֵ֛גֶלthe calfNoun
8033 [e]wə-šāmוְשָׁ֥םAnd thereAdv
7257 [e]yir-bāṣיִרְבָּ֖ץshall he lie downVerb
3615 [e]wə-ḵil-lāhוְכִלָּ֥הand consumeVerb
5585 [e]sə-‘i-p̄e-hā.סְעִפֶֽיהָ׃the branchesNoun
Hebrew Texts
ישעה 27:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י עִ֤יר בְּצוּרָה֙ בָּדָ֔ד נָוֶ֕ה מְשֻׁלָּ֥ח וְנֶעֱזָ֖ב כַּמִּדְבָּ֑ר שָׁ֣ם יִרְעֶ֥ה עֵ֛גֶל וְשָׁ֥ם יִרְבָּ֖ץ וְכִלָּ֥ה סְעִפֶֽיהָ׃

ישעה 27:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי עיר בצורה בדד נוה משלח ונעזב כמדבר שם ירעה עגל ושם ירבץ וכלה סעפיה׃

Links
Isaiah 27:10Isaiah 27:10 Text AnalysisIsaiah 27:10 InterlinearIsaiah 27:10 MultilingualIsaiah 27:10 TSKIsaiah 27:10 Cross ReferencesIsaiah 27:10 Bible HubIsaiah 27:10 Biblia ParalelaIsaiah 27:10 Chinese BibleIsaiah 27:10 French BibleIsaiah 27:10 German Bible

Bible Hub
Isaiah 27:9
Top of Page
Top of Page