Isaiah 38:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5483 [e]kə-sūsכְּס֤וּסLike a craneNoun
5693 [e]‘ā-ḡūrעָגוּר֙[or] a swallowNoun
3651 [e]kênכֵּ֣ןsoAdj
6850 [e]’ă-ṣap̄-ṣêp̄,אֲצַפְצֵ֔ףdid I chatterVerb
1897 [e]’eh-gehאֶהְגֶּ֖הI did mournVerb
3123 [e]kay-yō-w-nāh;כַּיּוֹנָ֑הas a doveNoun
1809 [e]dal-lūדַּלּ֤וּfailVerb
5869 [e]‘ê-nayעֵינַי֙my eyesNoun
4791 [e]lam-mā-rō-wm,לַמָּר֔וֹםto the heightsNoun
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֖יO LORDNoun
6234 [e]‘ā-šə-qāh-עָֽשְׁקָה־I am oppressedNoun
  לִּ֥יtoPrep
6148 [e]‘ā-rə-ḇê-nî.עָרְבֵֽנִי׃be my securityVerb
Hebrew Texts
ישעה 38:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כְּס֤וּס עָגוּר֙ כֵּ֣ן אֲצַפְצֵ֔ף אֶהְגֶּ֖ה כַּיֹּונָ֑ה דַּלּ֤וּ עֵינַי֙ לַמָּרֹ֔ום אֲדֹנָ֖י עָֽשְׁקָה־לִּ֥י עָרְבֵֽנִי׃

ישעה 38:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה־לי ערבני׃

Links
Isaiah 38:14Isaiah 38:14 Text AnalysisIsaiah 38:14 InterlinearIsaiah 38:14 MultilingualIsaiah 38:14 TSKIsaiah 38:14 Cross ReferencesIsaiah 38:14 Bible HubIsaiah 38:14 Biblia ParalelaIsaiah 38:14 Chinese BibleIsaiah 38:14 French BibleIsaiah 38:14 German Bible

Bible Hub
Isaiah 38:13
Top of Page
Top of Page