Isaiah 54:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7442 [e]rān-nîרָנִּ֥יSingVerb
6135 [e]‘ă-qā-rāhעֲקָרָ֖הO barrenAdj
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3205 [e]yā-lā-ḏāh;יָלָ֑דָהdo [that] bearVerb
6476 [e]piṣ-ḥîפִּצְחִ֨יbreak forthVerb
7440 [e]rin-nāhרִנָּ֤הinto singingNoun
6670 [e]wə-ṣa-hă-lîוְצַהֲלִי֙and cry aloudVerb
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
2342 [e]ḥā-lāh,חָ֔לָהdo [that] travail with childVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
7227 [e]rab-bîmרַבִּ֧יםmoreAdj
1121 [e]bə-nê-בְּֽנֵי־For the sonsNoun
8074 [e]šō-w-mê-māhשׁוֹמֵמָ֛הof the desolateVerb
1121 [e]mib-bə-nêמִבְּנֵ֥יthan the childrenNoun
1166 [e]ḇə-‘ū-lāhבְעוּלָ֖הof the marriedVerb
559 [e]’ā-marאָמַ֥רsaidVerb
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
ישעה 54:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רָנִּ֥י עֲקָרָ֖ה לֹ֣א יָלָ֑דָה פִּצְחִ֨י רִנָּ֤ה וְצַהֲלִי֙ לֹא־חָ֔לָה כִּֽי־רַבִּ֧ים בְּֽנֵי־שֹׁומֵמָ֛ה מִבְּנֵ֥י בְעוּלָ֖ה אָמַ֥ר יְהוָֽה׃

ישעה 54:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא־חלה כי־רבים בני־שוממה מבני בעולה אמר יהוה׃

Links
Isaiah 54:1Isaiah 54:1 Text AnalysisIsaiah 54:1 InterlinearIsaiah 54:1 MultilingualIsaiah 54:1 TSKIsaiah 54:1 Cross ReferencesIsaiah 54:1 Bible HubIsaiah 54:1 Biblia ParalelaIsaiah 54:1 Chinese BibleIsaiah 54:1 French BibleIsaiah 54:1 German Bible

Bible Hub
Isaiah 53:12
Top of Page
Top of Page