Jeremiah 48:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1065 [e]mib-bə-ḵîמִבְּכִ֨יfor you with the weepingNoun
3270 [e]ya‘-zêrיַעְזֵ֤רof JazerNoun
1058 [e]’eḇ-keh-אֶבְכֶּה־I will weepVerb
  lāḵלָּךְ֙toPrep
1612 [e]hag-ge-p̄enהַגֶּ֣פֶןO vineNoun
7643 [e]śiḇ-māh,שִׂבְמָ֔הof SibmahNoun
5189 [e]nə-ṭî-šō-ṯa-yiḵנְטִֽישֹׁתַ֙יִךְ֙your plantsNoun
5674 [e]‘ā-ḇə-rūעָ֣בְרוּare gone overVerb
3220 [e]yām,יָ֔םthe seaNoun
5704 [e]‘aḏעַ֛דtoPrep
3220 [e]yāmיָ֥ם[even] the seaNoun
3270 [e]ya‘-zêrיַעְזֵ֖רof JazerNoun
5060 [e]nā-ḡā-‘ū;נָגָ֑עוּthey reachVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
7019 [e]qê-ṣêḵקֵיצֵ֥ךְyour summer fruitsNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and onPrep
1210 [e]bə-ṣî-rêḵבְּצִירֵ֖ךְyour vintageNoun
7703 [e]šō-ḏêḏשֹׁדֵ֥דthe spoilerVerb
5307 [e]nā-p̄āl.נָפָֽל׃is fallenVerb
Hebrew Texts
ירמיה 48:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מִבְּכִ֨י יַעְזֵ֤ר אֶבְכֶּה־לָּךְ֙ הַגֶּ֣פֶן שִׂבְמָ֔ה נְטִֽישֹׁתַ֙יִךְ֙ עָ֣בְרוּ יָ֔ם עַ֛ד יָ֥ם יַעְזֵ֖ר נָגָ֑עוּ עַל־קֵיצֵ֥ךְ וְעַל־בְּצִירֵ֖ךְ שֹׁדֵ֖ד נָפָֽל׃

ירמיה 48:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מבכי יעזר אבכה־לך הגפן שבמה נטישתיך עברו ים עד ים יעזר נגעו על־קיצך ועל־בצירך שדד נפל׃

Links
Jeremiah 48:32Jeremiah 48:32 Text AnalysisJeremiah 48:32 InterlinearJeremiah 48:32 MultilingualJeremiah 48:32 TSKJeremiah 48:32 Cross ReferencesJeremiah 48:32 Bible HubJeremiah 48:32 Biblia ParalelaJeremiah 48:32 Chinese BibleJeremiah 48:32 French BibleJeremiah 48:32 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 48:31
Top of Page
Top of Page