Joshua 2:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֛הBeholdPrt
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֥חְנוּwePro
935 [e]ḇā-’îmבָאִ֖ים[when] comeVerb
776 [e]bā-’ā-reṣ;בָּאָ֑רֶץinto the landNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8615 [e]tiq-waṯתִּקְוַ֡תlineNoun
2339 [e]ḥūṭחוּט֩threadNoun
8144 [e]haš-šā-nîהַשָּׁנִ֨יof scarletNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּ֜הthisPro
7194 [e]tiq-šə-rî,תִּקְשְׁרִ֗יyou shall bindVerb
2474 [e]ba-ḥal-lō-wnבַּֽחַלּוֹן֙in the windowNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
3381 [e]hō-w-raḏ-tê-nūהוֹרַדְתֵּ֣נוּyou did let us downVerb
  ḇōw,ב֔וֹinPrep
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1 [e]’ā-ḇîḵאָבִ֨יךְyour fatherNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
517 [e]’im-mêḵאִמֵּ֜ךְyour motherNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
251 [e]’a-ḥa-yiḵ,אַחַ֗יִךְyour brothersNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵת֙andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתhouseholdNoun
1 [e]’ā-ḇîḵ,אָבִ֔יךְof your fatherNoun
622 [e]ta-’as-p̄îתַּאַסְפִ֥יand you shall bringVerb
413 [e]’ê-la-yiḵאֵלַ֖יִךְuntoPrep
1004 [e]hab-bā-yə-ṯāh.הַבָּֽיְתָה׃homeNoun
Hebrew Texts
יהושע 2:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּ֛ה אֲנַ֥חְנוּ בָאִ֖ים בָּאָ֑רֶץ אֶת־תִּקְוַ֡ת חוּט֩ הַשָּׁנִ֨י הַזֶּ֜ה תִּקְשְׁרִ֗י בַּֽחַלֹּון֙ אֲשֶׁ֣ר הֹורַדְתֵּ֣נוּ בֹ֔ו וְאֶת־אָבִ֨יךְ וְאֶת־אִמֵּ֜ךְ וְאֶת־אַחַ֗יִךְ וְאֵת֙ כָּל־בֵּ֣ית אָבִ֔יךְ תַּאַסְפִ֥י אֵלַ֖יִךְ הַבָּֽיְתָה׃

יהושע 2:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה אנחנו באים בארץ את־תקות חוט השני הזה תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו ואת־אביך ואת־אמך ואת־אחיך ואת כל־בית אביך תאספי אליך הביתה׃

Links
Joshua 2:18Joshua 2:18 Text AnalysisJoshua 2:18 InterlinearJoshua 2:18 MultilingualJoshua 2:18 TSKJoshua 2:18 Cross ReferencesJoshua 2:18 Bible HubJoshua 2:18 Biblia ParalelaJoshua 2:18 Chinese BibleJoshua 2:18 French BibleJoshua 2:18 German Bible

Bible Hub
Joshua 2:17
Top of Page
Top of Page