Joshua 7:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7126 [e]wə-niq-raḇ-temוְנִקְרַבְתֶּ֥םtherefore you shall be broughtVerb
1242 [e]bab-bō-qerבַּבֹּ֖קֶרIn the morningNoun
7626 [e]lə-šiḇ-ṭê-ḵem;לְשִׁבְטֵיכֶ֑םby your tribesNoun
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֡הand it shall beVerb
7626 [e]haš-šê-ḇeṭהַשֵּׁבֶט֩[that] the tribesNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
3920 [e]yil-kə-ḏen-nūיִלְכְּדֶ֨נּוּtakesVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הthe LORDNoun
7126 [e]yiq-raḇיִקְרַ֣בshall comeVerb
4940 [e]lam-miš-pā-ḥō-wṯ,לַמִּשְׁפָּח֗וֹתby familiesNoun
4940 [e]wə-ham-miš-pā-ḥāhוְהַמִּשְׁפָּחָ֞ה[thereof] and the familyNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶֽׁר־thatPrt
3920 [e]yil-kə-ḏen-nāhיִלְכְּדֶ֤נָּהshall takeVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
7126 [e]tiq-raḇתִּקְרַ֣בshall comeVerb
1004 [e]lab-bāt-tîm,לַבָּתִּ֔יםby householdsNoun
1004 [e]wə-hab-ba-yiṯוְהַבַּ֙יִת֙and the householdNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
3920 [e]yil-kə-ḏen-nūיִלְכְּדֶ֣נּוּshall takeVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
7126 [e]yiq-raḇיִקְרַ֖בshall comeVerb
1397 [e]lag-gə-ḇā-rîm.לַגְּבָרִֽים׃manNoun
Hebrew Texts
יהושע 7:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנִקְרַבְתֶּ֥ם בַּבֹּ֖קֶר לְשִׁבְטֵיכֶ֑ם וְהָיָ֡ה הַשֵּׁבֶט֩ אֲשֶׁר־יִלְכְּדֶ֨נּוּ יְהוָ֜ה יִקְרַ֣ב לַמִּשְׁפָּחֹ֗ות וְהַמִּשְׁפָּחָ֞ה אֲשֶֽׁר־יִלְכְּדֶ֤נָּה יְהוָה֙ תִּקְרַ֣ב לַבָּתִּ֔ים וְהַבַּ֙יִת֙ אֲשֶׁ֣ר יִלְכְּדֶ֣נּוּ יְהוָ֔ה יִקְרַ֖ב לַגְּבָרִֽים׃

יהושע 7:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונקרבתם בבקר לשבטיכם והיה השבט אשר־ילכדנו יהוה יקרב למשפחות והמשפחה אשר־ילכדנה יהוה תקרב לבתים והבית אשר ילכדנו יהוה יקרב לגברים׃

Links
Joshua 7:14Joshua 7:14 Text AnalysisJoshua 7:14 InterlinearJoshua 7:14 MultilingualJoshua 7:14 TSKJoshua 7:14 Cross ReferencesJoshua 7:14 Bible HubJoshua 7:14 Biblia ParalelaJoshua 7:14 Chinese BibleJoshua 7:14 French BibleJoshua 7:14 German Bible

Bible Hub
Joshua 7:13
Top of Page
Top of Page