Judges 16:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
270 [e]way-yō-ḥă-zū-hūוַיֹּאחֲז֣וּהוּBut tookVerb
6430 [e]p̄ə-liš-tîm,פְלִשְׁתִּ֔יםthe Philistines himAdj
5365 [e]way-naq-qə-rūוַֽיְנַקְּר֖וּand put outVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5869 [e]‘ê-nāw;עֵינָ֑יוhis eyesNoun
3381 [e]way-yō-w-rî-ḏūוַיּוֹרִ֨ידוּand brought him downVerb
853 [e]’ō-w-ṯōwאוֹת֜וֹ - Acc
5804 [e]‘az-zā-ṯāh,עַזָּ֗תָהto GazaNoun
631 [e]way-ya-’as-rū-hūוַיַּאַסְר֙וּהוּ֙and bound himVerb
5178 [e]ban-ḥuš-ta-yim,בַּֽנְחֻשְׁתַּ֔יִםwith fetters of bronzeNoun
1961 [e]way-hîוַיְהִ֥יand he didVerb
2912 [e]ṭō-w-ḥênטוֹחֵ֖ןgrindVerb
1004 [e]bə-ḇêṯבְּבֵ֥יתin the prisonNoun
  [hā-’ă-sî-rîm[הָאֲסִירִים -  
  ḵ]כ] -  
615 [e](hā-’ă-sū-rîm.(הָאֲסוּרִֽים׃in the prisonNoun
  q)ק) -  
Hebrew Texts
שופטים 16:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאחֲז֣וּהוּ פְלִשְׁתִּ֔ים וַֽיְנַקְּר֖וּ אֶת־עֵינָ֑יו וַיֹּורִ֨ידוּ אֹותֹ֜ו עַזָּ֗תָה וַיַּאַסְר֙וּהוּ֙ בַּֽנְחֻשְׁתַּ֔יִם וַיְהִ֥י טֹוחֵ֖ן בְּבֵ֥ית [הָאֲסִירִים כ] (הָאֲסוּרִֽים׃ ק)

שופטים 16:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאחזוהו פלשתים וינקרו את־עיניו ויורידו אותו עזתה ויאסרוהו בנחשתים ויהי טוחן בבית [האסירים כ] (האסורים׃ ק)

Links
Judges 16:21Judges 16:21 Text AnalysisJudges 16:21 InterlinearJudges 16:21 MultilingualJudges 16:21 TSKJudges 16:21 Cross ReferencesJudges 16:21 Bible HubJudges 16:21 Biblia ParalelaJudges 16:21 Chinese BibleJudges 16:21 French BibleJudges 16:21 German Bible

Bible Hub
Judges 16:20
Top of Page
Top of Page